Z dnia 2020-06-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.06.2020 r. w sprawie:

2368/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020
2369/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
2370/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
2371/20/VIII/R - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr1709/19/VIII/R z dnia 17.12.2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego
2372/20/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem „Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”
2373/20/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”
2374/20/VIII/M - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór nowego Partnera w celu wspólnej realizacji pozakonkursowego Projektu pn. „30+ na start (II)” i zawarcia umowy z wyłonionym Partnerem.
2375/20/VIII/M - zgłoszenia pana Bartosza Bartoszewicza, pani Alicji Helbin, pana Tadeusza Wiśniewskiego do objęcia funkcji członka Rady Nadzorczej Eko Dolina Sp. z o.o. z siedzibą w Łużycach
2376/20/VIII/O - nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
2377/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych, położonych przy ul. Chwarznieńskiej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni.
2378/20/VIII/OE - zmiany statutu Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Gdyni przy ul. Słowackiego 53
2379/20/VIII/U - zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Procedur przyznawania środków dla rad dzielnic na gminne zadania inwestycyjne i remontowe w latach 2019 –2023” oraz uruchomienia środków na te zadania
2380/20/VIII/P - podpisania umowy nr 19/FB/2020 dotyczącej dotacji celowej dla KM PSP w Gdyni w 2020 roku
2381/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Kaliskiej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
2382/20/VIII/P - przekazania części nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej 227 do korzystania przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 2 w Gdyni
2383/20/VIII/P - wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni na Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego oraz przy Al. Jana Pawła II na czas oznaczony 3 miesiące
2384/20/VIII/P - określenia warunków nabycia na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Stefana Żeromskiego
2385/20/VIII/P - określenia warunków nabycia na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Stefana Żeromskiego
2386/20/VIII/P - określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych
2387/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy
2388/20/VIII/P - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV na czas oznaczony 3 miesiące
2389/20/VIII/P - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej na czas oznaczony 3 miesiące
2390/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Legionów przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do dnia 11.06.2022 roku
2391/20/VIII/P - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. A. Abrahama na czas oznaczony do 3 miesięcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 09.06.2020
Data udostępnienia informacji: 10.07.2020