Z dnia 2020-06-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.06.2020 r. w sprawie:

2338/20/VIII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Przebudzenie Matki Natury”
2339/20/VIII/R - zmiany zarządzenia Nr 1474/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2020 roku
2340/20/VIII/M - sprostowania błędu w zarządzeniu nr 1645/19/VIII/M z dnia 03.12.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Redłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera, M. Kopernika i Redłowskiej
2341/20/VIII/M - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Żniwnej
2342/20/VIII/O - przystąpienia do realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła Plus - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
2343/20/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizację zadania: Przygotowanie lokalu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
2344/20/VIII/O - zmieniające zarządzenie nr 2218/20/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.04.2020 r. sprawie upoważnienia dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni do użyczania sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia
2345/20/VIII/O - użyczania sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia
2346/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie opieki i prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci
2347/20/VIII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy nieruchomości położonej przy ul. Manganowej
2348/20/VIII/O - integracji miejskich programów społecznych Gdynia Rodzinna oraz Gdynia Karta Senior Plus i przekształcenia projektu Moje Miasto Gdynia Karta Mieszkańca we wspólny program Moje Miasto Gdynia – Karta Mieszkańca
2349/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2350/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
2351/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
2352/20/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy zbiegu ulic Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych
2353/20/VIII/P - ogłoszenia i organizacji przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
2354/20/VIII/P - przekazania do korzystania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej budynku przy ul. Warszawskiej 67A, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
2355/20/VIII/P - przekazania do korzystania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej lokalu przy ul. Opata Hackiego 17A, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
2356/20/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Kowieńskiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
2357/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
2358/20/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Stryjskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
2359/20/VIII/P - zmiany Zarządzenia nr 2330/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.05.2020 roku w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa
2360/20/VIII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy NR 49/MOPS2004 z dnia 07.12.2004 roku zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu "Cisza" z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
2361/20/VIII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy z dnia 19.12.2006 roku zawartej z ADAPA na rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
2362/20/VIII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr KB/40/MOPS/2004 z dnia 19.10.2004 roku zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
2363/20/VIII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr SOO/1255/01/PB z dnia 31.12.2001 roku zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
2364/20/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia, przyznawania nagród oraz określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni i ich zastępców

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 02.06.2020
Data udostępnienia informacji: 10.07.2020