Z dnia 2020-05-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.05.2020 r. w sprawie:

2313/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta na rok 2020
2314/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni.
2315/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
2316/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. Starodworcowej
2317/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności w rejonie ul. Stefana Żeromskiego
2318/20/VIII/M - zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do przygotowania Strategii Rozwoju Zielonych Dachów w Gdyni
2319/20/VIII/M - powołania Komisji Oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór nowego Partnera w celu wspólnej realizacji pozakonkursowego Projektu pn. „30+ na start (II)”
2320/20/VIII/M - przyjęcia treści aneksów do umów z Partnerami Konkursu „Gdyński Biznesplan 2020” oraz treści zaktualizowanego Regulaminu
2321/20/VIII/M - zawarcia Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej
2322/20/VIII/M - wyznaczenia Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do przeprowadzenia postępowania wspólnego i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcom wyłonionym w wyniku postępowania do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji umów dostawy energii elektrycznej
2323/20/VIII/O - przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola nr19 w Gdyni Pani Hannie Meyer
2324/20/VIII/U - ustalenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie „Gdynia w kwiatach 2020”
2325/20/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o Partnerstwie mającej na celu zaktualizowanie lub doprecyzowanie zapisów zawartych w Porozumieniu z dnia 12 marca 2018 r. w zakresie współpracy w podejmowaniu czynności prawnych, faktycznych i organizacyjnych dla prac o charakterze studialnym: Studium Wykonalności dla projektu: „Poprawa dostępności publicznego transportu zbiorowego poprzez rozbudowę infrastruktury linii kolejowej nr 250”
2326/20/VIII/O - pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni
2327/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
2328/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych, położonych przy ul. Śliskiej i Augustyna Krauzego na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
2329/20/VIII/P - wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej, Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego, Al.Jana Pawła II oraz ul. Przebendowskich na czas oznaczony 3 miesiące
2330/20/VIII/P - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Zwycięstwa w Gdyni
2331/20/VIII/O - udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Pomorskiego
2332/20/VIII/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni
2333/20/VIII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy KB/363/UI75-W/2015 z dnia 12.06.2015 roku dla zadania pn.: "Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 26.05.2020
Data udostępnienia informacji: 10.07.2020