Z dnia 2020-05-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.05.2020 r. w sprawie:

2277/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020
2278/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
2279/20/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
2280/20/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowi i ogrzewalni”
2281/20/VIII/R - odstąpienia od trybu przetargowego przy wynajmie gminnego lokalu użytkowego na czas oznaczony do 3 lat położonego przy ulicy Śmidowicza 49 w Gdyni.
2282/20/VIII/O - przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Panu Wiesławowi Kosakowskiemu
2283/20/VIII/O - przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni Panu Witoldowi Chudyszewiczowi
2284/20/VIII/O - przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko –Gastronomicznych w Gdyni Pani Bogusławie Flisykowskiej.
2285/20/VIII/O - przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Gdyni Pani Alicji Spica
2286/20/VIII/O - przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 47 w Gdyni Pani Ewie Lemanszek
2287/20/VIII/O - przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 52 w Gdyni Pani Hannie Nowak
2288/20/VIII/O - przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 44 w Gdyni Pani Elżbiecie Kondrackiej
2289/20/VIII/O - przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni Pani Irenie Piotrowskiej
2290/20/VIII/O - przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni Pani Alicji Bajduszewskiej
2291/20/VIII/O - przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni Pani Marcie Szymańskiej
2292/20/VIII/O - przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni Pani Reginie Hetak
2293/20/VIII/O - przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni Pani Jolancie Złoch
2294/20/VIII/O - przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni Pani Rozalii Konkiel
2295/20/VIII/O - przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola nr 25 w Gdyni Pani Anecie Pasieka
2296/20/VIII/O - przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni Pani Annie Marlewskiej
2297/20/VIII/O - przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Pani Ewie Piątek
2298/20/VIII/O - ustalenia zasad realizacji „Akcji Zima” oraz „Akcji Lato” w Gminie Miasta Gdyni
2299/20/VIII/U - akceptacji zmiany treści umowy Nr 21/ZG/2217/2019 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Gdańsk z siedzibą w Gdyni na dzierżawę gruntów na cele drogi dojazdowej dla zadania pn.: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni – etap I”
2300/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
2301/20/VIII/S - przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
2302/20/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
2303/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej w Gdyni, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
2304/20/VIII/M - zmiany zarządzenia Nr 2205/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 kwietnia 2020 r. dotyczącego przyjęcia "Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni"
2305/20/VIII/P - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego
2306/20/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania Covid-19 polegającego na dostarczaniu paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowych 2014-2020

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 19.05.2020
Data udostępnienia informacji: 10.07.2020