Z dnia 2020-05-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.05.2020 r. w sprawie:

2241/20/VIII/M - wyznaczenia wspólnego członka Rady Nadzorczej spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. reprezentującego Gminy Miast Gdańska, Gdyni i Sopotu
2242/20/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni
2243/20/VIII/S - organizacji przewozu osób niepełnosprawnych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. oraz w przypadku ponownego głosowania w dniu 24 maja 2020 r.
2244/20/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni”
2245/20/VIII/R - zmiany zarządzenia nr 1341/19/VIII/R z dnia 17.09.2019r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wiceprezydentowi Miasta Gdynia do wszelkich czynności związanych z reprezentowaniem Miasta Gdynia jako partnera projektu inkubatora innowacji społecznych dotyczących włączenia społecznego w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 oraz wskazania Laboratorium Innowacji Społecznych jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni odpowiedzialniej w imieniu Gminy Miasta Gdynia za realizację projektu i do udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Laboratorium Innowacji Społecznych do podpisywania pozostałych dokumentów w ramach projektu
2246/20/VIII/R - zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz ocen rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
2247/20/VIII/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór nowego Partnera w celu wspólnej realizacji pozakonkursowego Projektu pn. „30+ na start (II)”
2248/20/VIII/M - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic 10 Lutego, A. Abrahama, S. Batorego
2249/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. H. Sienkiewicza 25, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata
2250/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. ca 170 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni - położonej przy ul. Słowiczej w Gdyni, przeznaczonej do wydzierżawienia
2251/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Morskiej 27-29, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
2252/20/VIII/P - ustalenia wzoru formularza wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni, szczegółowych elementów umowy o udzielenie dotacji oraz sprawozdania z prac objętych dotacją i terminu jego złożenia.
2253/20/VIII/P - wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej/ Promenada Królowej Marysieńki i Al. Jana Pawła II na czas oznaczony 3 miesiące
2254/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. Chwaszczyńskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 05.05.2020
Data udostępnienia informacji: 13.05.2020