Z dnia 2020-04-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.04.2020 r. w sprawie:

2227/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020
2228/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
2229/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
2230/20/VIII/P - powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Miasta Gdyni
2231/20/VIII/P - powołania Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach użyteczności publicznej należących do Gminy Miasta Gdynia
2232/20/VIII/R - podpisania Aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru” zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Gminą Miasta Gdyni
2233/20/VIII/R - zawarcia Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020
2234/20/VIII/R - podpisania Aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego”.
2235/20/VIII/O - zmieniające zarządzenie nr 2950/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.08.2015 r. w sprawie upoważnienia dla dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni do zawierania umów cywilnoprawnych na wynajem pomieszczeń zbędnych na cele statutowe
2236/20/VIII/R - zmiany zarządzenia Nr 1474/19/VIII/R z 22 października 2019 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego za zadania realizowane od 2020 roku
2237/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na działce gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Orląt Lwowskich, na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
2238/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
2239/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. A.Necla, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
2240/20/VIII/O - upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni do realizacji programów Akademia dzielnicowa oraz Szkoła Mistrzów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 28.04.2020
Data udostępnienia informacji: 13.05.2020