Z dnia 2020-04-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.04.2020 r. w sprawie:

2208/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020
2209/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok.
2210/20/VIII/R - zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
2211/20/VIII/R - zmiany zarządzenia Nr 1474/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2020 roku.
2212/20/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu
2213/20/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksów do umów z organizacjami pozarządowymi na wparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę
2214/20/VIII/R - zmiany umowy o dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery”
2215/20/VIII/R - zawarcia Aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu pn.: „Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny”
2216/20/VIII/O - zmieniające zarządzenie nr 1916/2020/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.01.2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
2217/20/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miasta Gdyni a Politechniką Gdańską dotyczącego zaprojektowania i utworzenia testowej sieci monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Miasta Gdyni
2218/20/VIII/O - upoważnienia dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni do użyczania sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia
2219/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
2220/20/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego pani Annie Melki – dyrektorowi jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Zdrowia
2221/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Z. Nałkowskiej, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
2222/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do dnia 01 marca 2022 roku
2223/20/VIII/O - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2224/20/VIII/U - uruchomienia środków pochodzących z umowy na dotację pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w związku z realizacją projektu „Czyste powietrze Trójmiasta - Gdynia 2017”
2225/20/VIII/R - zmiany Regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym
2226/20/VIII/M - stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 03/2020 z 22 stycznia 2020 roku, Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Szczecińskiej 30, 30A w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 21.04.2020
Data udostępnienia informacji: 13.05.2020