Z dnia 2020-04-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.04.2020 r. w sprawie:

2186/20/VIII/R - aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
2187/20/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Domem Seniora Dworek sp. z o.o. w Dąbiu, ul. Miodowa 11 w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej „DWOREK” w Dąbiu, przy ul. Miodowej 11
2188/20/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania Covid-19, polegającego na dostarczaniu paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
2189/20/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni”
2190/20/VIII/R - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 923/19/VIII/R z dnia 25 maja 2019 roku w sprawie powołania Rady ds. Budżetu Obywatelskiego
2191/20/VIII/O - organizacji zajęć szkoleniowych pn. "Szkoła Mistrzów"
2192/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2193/20/VIII/P - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie boksu garażowego numer 36 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Śląskiej 51 na działce nr 1536, obręb 0013 Działki Leśne
2194/20/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Kuśnierskiej oraz obejmującej tereny morskiej przystani rybackiej „Gdynia Obłuże”
2195/20/VIII/P - ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 Kl. B położonego przy ul. Kleeberga 12 oraz przeniesienia własności tego lokalu na rzecz Gminy Miasta Gdyni
2196/20/VIII/P - ustalenia wykazu oraz ceny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Przemyskiej „50”, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
2197/20/VIII/P - ustalenia wykazu oraz ceny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Przemyskiej „48”, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
2198/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chwaszczyńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
2199/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z udziałem w prawie własności części gruntu
2200/20/VIII/P - wniosku o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na teren stanowiący własność Skarbu Państwa położony w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej – dz. nr 1659 o pow.145m2 obręb 0019 Mały Kack
2201/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Ledóchowskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
2202/20/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości, położonej w Gdyni w rejonie ul. Gedymina i ul. Płockiej 35, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
2203/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. adm. J. Unruga, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
2204/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Z. Nałkowskiej, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
2205/20/VIII/M - przyjęcia "Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 14.04.2020
Data udostępnienia informacji: 24.04.2020