Z dnia 2020-03-31

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.03.2020 r. w sprawie:

2142/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020
2143/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
2144/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
2145/20/VIII/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/188/PD/23-W/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem Hamulec Bezpieczeństwa
2146/20/VIII/P - powołania Pani Karoliny Grabowicz-Matyjas na stanowisko Dyrektora Muzeum Emigracji w Gdyni
2147/20/VIII/P - umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności Muzeum Emigracji w Gdyni
2148/20/VIII/P - powołania Pani Natalii Gromow na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
2149/20/VIII/P - umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
2150/20/VIII/R - przyjęcia Oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdyni na lata 2017-2026
2151/20/VIII/R - zmiany zarządzenia nr 7429/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji
2152/20/VIII/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2020 r
2153/20/VIII/R - zmiany zarządzenia nr 5297/16/VII/R z 8 listopada 2016 r. w sprawie wskazania budżetowej jednostki organizacyjnej miasta Gdyni odpowiedzialniej w imieniu Gminy Miasta Gdyni za realizację projektu „Rozwój usług społecznych w Gdyni” w ramach przedsięwzięcia pn. „Metropolitarny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” (Oś Priorytetowa 6: „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”)
2154/20/VIII/R - likwidacji zespołu do spraw przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu
2155/20/VIII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/363/UI/75-W/2015 z dnia12.06.2015 r. dla zadania pn.: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni”
2156/20/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni w zakresie zmiany terminu przekazania kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej w ul. Uranowej
2157/20/VIII/S - wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu oraz usługi telefonii komórkowej dla Gminy Miasta Gdyni oraz podległych jednostek organizacyjnych
2158/20/VIII/P - sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z udziałem w prawie własności gruntu
2159/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
2160/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Botnickiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata
2161/20/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
2162/20/VIII/P - sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z udziałem w prawie własności gruntu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 31.03.2020
Data udostępnienia informacji: 24.04.2020