Z dnia 2020-03-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.03.2020 r. w sprawie:

2119/20/VIII/R - zatwierdzenia oceny skutków ugody między Gminą Miasta Gdyni a Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 16 oraz zawarcia porozumienia dotyczącego wysokości kary umownej z tytułu niewłaściwego wykonywania przez Remondis Sp. z o.o. umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
2120/20/VIII/R - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 01/2020 z 27 stycznia 2020 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Rolniczej 10 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Rolnicza 10 w Gdyni odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu oraz posadowienia na tej działce szybu windowego wraz z utwardzeniem dojścia do windy przy ul. Rolniczej 10
2121/20/VIII/R - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 06/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Rolniczej 10 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody w sprawie zaciągnięcia kredytu
2122/20/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2123/20/VIII/R - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał nr 3/2020 i 4/2020 z dnia 17.02.2020 r. Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej przy ul. Szafranowej 12 w Gdyni w sprawie wykonania remontu i zaciągnięcia kredytu.
2124/20/VIII/R - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 1/10/2019 Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Zamenhofa 7 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
2125/20/VIII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/539/UI/110-W/2015 z dnia 25.08.2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji polegających na budowie dróg oraz parkingów rowerowych w ramach trasy R-10
2126/20/VIII/U - aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni”
2127/20/VIII/U - zawarcia aneksu do umowy na dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z związku z udziałem w konkursie „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”
2128/20/VIII/K - przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2019 rok oraz przedstawienia go Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
2129/20/VIII/K - przyjęcia sprawozdań, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i informacji o stanie mienia miasta Gdyni za 2019 rok oraz przedstawienia ich Radzie Miasta
2130/20/VIII/S - wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na grupowe ubezpieczenie pracownicze dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni
2131/20/VIII/S - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w wybranych dyscyplinach sportu w 2020 roku.
2132/20/VIII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łużyckiej
2133/20/VIII/P - skierowania sprawy do sądu o stwierdzenie nabycia spadku.
2134/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Sędziowskiej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
2135/20/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Gdyni
2136/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020
2137/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
2138/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
2139/20/VIII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminów płatności opłat rocznych płatnych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
2140/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Manganowej 3, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 24.03.2020
Data udostępnienia informacji: 24.04.2020