Z dnia 2020-03-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.03.2020 r. w sprawie:

2096/20/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy na wsparcie realizacji zadania Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT „Youth Point” na terenie dzielnicy Gdynia Dąbrowa
2097/20/VIII/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.
2098/20/VIII/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni.
2099/20/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenie zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi”.
2100/20/VIII/P - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ws. udziału laureatów konkursu „Washington Business Week 2020” w programie Washington Business Week.
2101/20/VIII/U - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Działki Leśne przedsięwzięcia inwestycyjnego na rok 2018.
2102/20/VIII/U - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięcia remontowego na rok 2018.
2103/20/VIII/U - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Redłowo zadań inwestycyjnych na lata 2016 - 2018.
2104/20/VIII/U - ustalenia „Procedur przyznawania środków dla rad dzielnic na dokonywanie inwestycji w ramach Dzielnicowego Programu Bezpieczeństwa” oraz uruchomienia środków na te zadania.
2105/20/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.
2106/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok.
2107/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020.
2108/20/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Juliana Ejsmonda 26 w Gdyni.
2109/20/VIII/P - zmiany Zarządzenia Nr 1965/2020/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.02.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz wypłatę odszkodowania z tytułu likwidacji działki ogrodniczej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Karpaty’’.
2110/20/VIII/P - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia z dnia 01.06.2016r., zawartej z Morską Spółdzielnią Mieszkaniową, 2. zawarcia umowy użyczenia na okres 10 lat z Morską Spółdzielnią Mieszkaniową.
2111/20/VIII/P - zmiany zarządzenia nr 8561/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.10.2018r. dotyczącego ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Łowickiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 5 lat.
2112/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 400 m2 stanowiącej część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia.
2113/20/VIII/P - rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Wiczlino” umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Zwinisławy.
2114/20/VIII/P - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej, Al. Jana Pawła II, ul. J. Ejsmonda, Al. Zwycięstwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu.
2115/20/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksów do umów z organizacjami pozarządowymi na wparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę
2116/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 17.03.2020
Data udostępnienia informacji: 24.04.2020