Z dnia 2020-03-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.03.2020 r. w sprawie:

2067/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020
2068/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
2069/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
2070/20/VIII/R - zmiany zarządzenia w sprawie powołania i trybu działania Komisji Oceniającą powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi”
2071/20/VIII/R - ustanowienia Zasad udzielania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020
2072/20/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pod nazwą: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni - Tacy sami jak inni”.
2073/20/VIII/R - uruchomienia środków na realizację dotacji z zakresu ochrony środowiska
2074/20/VIII/R - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Miasta Sopot dotyczącego kierowania mieszkańców Gdyni do środowiskowych domów samopomocy zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Sopotu oraz zasad i wysokości ponoszenia wydatków z tego tytułu przez Gminę Miasta Gdyni
2075/20/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa pod hasłem: My decydujemy - by żyć razem
2076/20/VIII/O - zlecenia z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Aerobik wodny osób z chorobą Parkinsona
2077/20/VIII/O - zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
2078/20/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 58 w Gdyni
2079/20/VIII/O - unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie nauki programowania i robotyki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
2080/20/VIII/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów gdyńskich szkół podstawowych w 2020 roku
2081/20/VIII/O - przekazania środków na zakup nagród dla laureatów powiatowego etapu XV Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
2082/20/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 23 w Gdyni
2083/20/VIII/K - skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego
2084/20/VIII/K - skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego
2085/20/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw ochrony krajobrazu Gdyni
2086/20/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa i udziału w prawie użytkowania wieczystego działek położonych w Gdyni przy ul. Hutniczej, stanowiących własność Skarbu Państwa
2087/20/VIII/P - ustalenia wykazu oraz ceny niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Korzeniowskiego 12, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
2088/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni
2089/20/VIII/P - zasad najmu lokali i pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
2090/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Limes Sp. z o.o. w Gdańsku
2091/20/VIII/R - upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, wydawania zaświadczeń i postanowień oraz poświadczania za zgodność odpisów dokumentów z oryginałem
2092/20/VIII/U - określenia ceny sprzedaży drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych i wycinek drzew dokonywanych przez jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdyni - Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, przeprowadzanych na terenie nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Gdyni
Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.03.2020 r. w sprawie: -
2093/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020
2094/20/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
2095/20/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 10.03.2020
Data udostępnienia informacji: 24.04.2020
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.09.2021 15:17 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
24.04.2020 11:47 Korekta Sybilla Stolarczyk