Z dnia 2020-03-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.03.2020 r. w sprawie:

2047/20/VIII/P - ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Miasta Gdyni i przyjęcia Regulaminu konkursu
2048/20/VIII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
2049/20/VIII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
2050/20/VIII/R - porozumienia z Nadleśnictwem Gdańsk dotyczącego współpracy w zakresie działalności edukacyjnej
2051/20/VIII/R - zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
2052/20/VIII/M - udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
2053/20/VIII/O - zmiany zarządzenia nr 2950/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.08.2015 roku w sprawie upoważnienia dla dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni do zawierania umów cywilnoprawnych na wynajem pomieszczeń zbędnych na cele statutowe
2054/20/VIII/O - ustalenia odpłatności za kształcenie uczniów spoza Gminy Miasta Gdyni w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gdyni oraz podpisania porozumień |w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu
2055/20/VIII/O - dofinansowania wyjazdu uczniów i opiekunów z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni do Sarospatak w ramach współpracy międzynarodowej
2056/20/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni dotyczącego wprowadzenia zmian w dokumentacji budowa ul. Uranowej w Gdyni uwzględniającej projekt budowy sieci wodociągowej
2057/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
2058/20/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni
2059/20/VIII/S - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w wybranych dyscyplinach sportu w 2020 roku
2060/20/VIII/S - najmu powierzchni w budynkach Urzędu Miasta Gdyni zlokalizowanych przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz przy ulicy 10 Lutego 24 z przeznaczeniem na prowadzenie punktu kserograficznego
2061/20/VIII/P - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o nakazanie opróżnienia i opuszczenia lokalu użytkowego przy ul. Opata Hackiego 17
2062/20/VIII/P - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej, Al. Jana Pawła II, ul. J. Ejsmonda, Al. Zwycięstwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu
2063/20/VIII/P - wyznaczenia terminu składania wniosków na udzielenie dotacji państwowej instytucji kultury
2064/20/VIII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego oraz rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Alei Zwycięstwa 173
2065/20/VIII/M - konsultacji społecznych dotyczących planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gdyni
2066/20/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań z zakresu poprawy sprawności fizycznej i / lub wsparcia psychologicznego osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 03.03.2020
Data udostępnienia informacji: 17.04.2020