Z dnia 2020-02-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.02.2020 r. w sprawie:

1978/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020
1979/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
1980/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.
1981/20/VIII/P - przyjęcia zasad korzystania z lokalu Urzędu Miasta Gdyni – Centrum Aktywności Rodziny
1982/20/VIII/R - udzielenia pełnomocnictwa Wiceprezydentowi Miasta Gdynia do wszelkich czynności związanych z reprezentowaniem Miasta Gdynia jako partnera projektu grantowego „Ścieżki Współpracy” w partnerstwie ponadnarodowym dotyczącym rozszerzenia realizowanego projektu RPPM.06.02.01-22-0008/17 w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.
1983/20/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2020 r.
1984/20/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi”
1985/20/VIII/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1, 2 i 3 w Gdyni
1986/20/VIII/R - nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjno –Rozliczeniowego.
1987/20/VIII/R - zmiany regulaminu organizacyjnego dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego nr 5 w Gdyni
1988/20/VIII/M - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok.
1989/20/VIII/M - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejonu ulic: Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia.
1990/20/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał nr 1/2020 z 21.01.2020 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Legionów 52 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu.
1991/20/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży”
1992/20/VIII/O - unieważnienia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019 – 2021”
1993/20/VIII/O - dofinansowania realizacji programów edukacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj prace biologa” oraz „Zaproś naukowca do szkoły” organizowanych przez Uniwersytet Gdański w gdyńskich placówkach oświatowych
1994/20/VIII/O - dofinansowania wyjazdu uczniów i opiekunów z VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni do Oberasbach w ramach współpracy międzynarodowej
1995/20/VIII/U - przyjęcia „Gdyńskiego programu likwidacji pieców na paliwa stałe w gminnych budynkach mieszkalnych na lata 2020 – 2023”
1996/20/VIII/U - upoważnienia kierownika referatu windykacji jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”
1997/20/VIII/U - upoważnienia kierownika referatu dochodów jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”
1998/20/VIII/K - wystąpienia na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawie o zwrot zryczałtowanych wydatków poniesionych w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia
1999/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2000/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
2001/20/VIII/S - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w wybranych dyscyplinach sportu w 2020 roku
2002/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pawiej w Gdyni przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
2003/20/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Marsa w Gdyni, stanowiącej własność osoby fizycznej
2004/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 387 m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa - będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdyni - położonej przy ul. Bosmańskiej w Gdyni, przeznaczonej do wydzierżawienia
2005/20/VIII/R - powołania zespołu do spraw adaptacji Miasta Gdyni do zmian klimatu - Zespołu Tematycznego Urban Lab Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 18.02.2020
Data udostępnienia informacji: 02.03.2020