Z dnia 2020-02-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.02.2020 r. w sprawie:

1948/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020
1949/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
1950/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
1951/20/VIII/R - udzielenia pełnomocnictwa Wiceprezydentowi Miasta Gdyni do wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i realizacją planowanego Projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych RPO WP 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6: "Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działalność 6.2: "Usługi społeczne")
1952/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. Jana Kazimierza
1953/20/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1954/20/VIII/R - powołania Grupy Roboczej ds. realizacji projektu pn. „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
1955/20/VIII/R - powołania Grupy Sterującej ds. prawidłowego zarządzania partnerstwem oraz zapewnienia podejścia partnerskiego w realizacji projektu pn. „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
1956/20/VIII/R - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdynia w sprawie przeprowadzenia XXII edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
1957/20/VIII/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie rozwoju społecznego uczniów gdyńskich szkół i przedszkoli poprzez wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych i współpracy w grupie
1958/20/VIII/O - dofinansowania wyjazdu uczniów i opiekunów z IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni do Bonn w ramach współpracy międzynarodowej
1959/20/VIII/O - dofinansowania pobytu uczniów i opiekunów ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni do Maarsen w ramach współpracy międzynarodowej
1960/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
1961/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1962/20/VIII/P - koordynacji zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego Miasta Gdyni w 2020 r.
1963/20/VIII/P - zawarcia porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie zadań KM Policji w Gdyni w roku 2020
1964/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na działce gminnej położonej przy ulicy Morskiej 95, na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
1965/20/VIII/P - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz wypłatę odszkodowania z tytułu likwidacji działki ogrodniczej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Karpaty’’
1966/20/VIII/P - uchylenia zarządzenia nr 1437/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.10.2019 roku
1967/20/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Orlicz - Dreszera, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
1968/20/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Rumiankowej 9 w Gdyni, stanowiącej własność osoby fizycznej
1969/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA – rejon ul. Hutniczej w Gdyni
1970/20/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości obejmującego działkę gruntu położoną w Gdyni, przy ul. Mikołaja Kopernika.
1971/20/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni, przy ul. Hutniczej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości sąsiednich
1972/20/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni, przy ul. Hutniczej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości sąsiednich
1973/20/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni, przy ul. Hutniczej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości sąsiednich
1974/20/VIII/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej
1975/20/VIII/P - ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Kapituły Nagrody Literackiej Gdynia
1976/20/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw ochrony krajobrazu Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 11.02.2020
Data udostępnienia informacji: 17.02.2020