Z dnia 2020-02-04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.02.2020 r. w sprawie:

1917/20/VIII/S - wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
1918/20/VIII/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na 2020 rok
1919/20/VIII/R - zawarcia aneksu do umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Kaliskiej 35 A w Gdyni
1920/20/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi”
1921/20/VIII/R - upoważnienia do zawierania i podpisywania umów w ramach realizacji dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1922/20/VIII/M - zawarcia porozumienia dotyczącego ekspozycji w postaci terenowych samochodów ciężarowych w związku z organizacją 22. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów
1923/20/VIII/M - organizacji strefy gastronomicznej podczas 22. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w dniach 13-15 marca 2020 roku przy hali Gdynia Arena
1924/20/VIII/O - przyznania środków finansowych na realizację programu „Szkół Otwartych”w II semestrze roku szkolnego 2019/2020
1925/20/VIII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019 – 2021”
1926/20/VIII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym | i społecznym dzieci i młodzieży”
1927/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania wysiłkowemu nietrzymaniu moczu
1928/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań z zakresu poprawy sprawności fizycznej i/lub wsparcia psychologicznego osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni
1929/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu pomocy psychologicznej dla rodziców niemowląt i małych dzieci
1930/20/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizację zadania: Bal karnawałowy (integracja społeczna poprzez aktywizację)
1931/20/VIII/U - uruchomienia konkursu „Do pracy jadę rowerem 2020”
1932/20/VIII/K - wystąpienia na drogę postępowania sądowego w sprawie o stwierdzenie nabycia praw do spadku
1933/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
1934/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
1935/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1936/20/VIII/K - sposobu postępowania w sytuacjach podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
1937/20/VIII/S - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na współorganizację konferencji pod nazwą „Product Camp 2020 Powered by Gdynia”
1938/20/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Gminy Miasta Gdyni
1939/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz organizacji pozarządowej
1940/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Architektów przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
1941/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej o powierzchni 396 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
1942/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul.Kazimierza Górskiego/Sportowa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz firmy PORR S.A. z siedzibą w Warszawie
1943/20/VIII/K - zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Gdyni
1944/20/VIII/P - odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Spacerowej 9, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
1945/20/VIII/U - regulowania należności wynikającej z decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nr O.GD.Z-12.4360.35.2019.2020 z dnia13.01.2020r. dotyczącej umieszczenia urządzenia w pasie drogowym
1946/20/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 04.02.2020
Data udostępnienia informacji: 11.02.2020