Z dnia 2020-01-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.01.2020 r. w sprawie:

1873/20/VIII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2020
1874/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
1875/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
1876/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Skrzetuskiego na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
1877/20/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
1878/20/VIII/R - podpisania porozumienia z Gminą Miasta Sopot dotyczącego pokrywania przez Gminę Miasta Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańców Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się na terenie Gminy Miasta Gdyni
1879/20/VIII/R - podpisania porozumienia z Gminą Miasta Sopot dotyczącego kierowania mieszkańców Gdyni do środowiskowych domów samopomocy zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Sopotu oraz zasad i wysokości ponoszenia wydatków z tego tytułu przez Gminę Miasta Gdyni
1880/20/VIII/P - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Gdyni do projektu „Honor dzisiaj i jutro – l’Honneur aujourd’hui et demain"
1881/20/VIII/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja”
1882/20/VIII/S - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie i wzajemnej współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-703) przy ulicy Władysława IV 9
1883/20/VIII/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów ze szkoły w St. Junien we Francji w ramach współpracy międzynarodowej
1884/20/VIII/O - dofinansowania wyjazdu uczniów i opiekunów z II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni do Montaigu we Francji w ramach współpracy międzynarodowej
1885/20/VIII/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów ze szkoły w Aguadulce w Hiszpanii w ramach współpracy międzynarodowej
1886/20/VIII/M - przyznania dotacji na realizację zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”
1887/20/VIII/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów ze szkoły w Hamburgu w ramach współpracy międzynarodowej
1888/20/VIII/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów ze szkoły w Montaigu we Francji w ramach współpracy międzynarodowej
1889/20/VIII/O - dofinansowania pobytu we Francji grupy uczniów i opiekunów z II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, w ramach przeglądu licealnych teatrów francuskojęzycznych
1890/20/VIII/O - dofinansowania szkolnego programu „Jedynka Dzieciom” organizowanego przez I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
1891/20/VIII/O - dofinansowania wyjazdu uczniów i opiekunów z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Gdyni do Hamburga w ramach współpracy międzynarodowej
1892/20/VIII/O - dofinansowania wyjazdu zespołu „ Discantus” z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na 42 Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” Kalisz 2020
1893/20/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania w zakresie rozwoju społecznego uczniów gdyńskich szkół i przedszkoli poprzez wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych i współpracy w grupie
1894/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie nauki programowania i robotyki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
1895/20/VIII/O - dofinansowania organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 34 w Gdyni XXI Konferencji „Metody i formy pracy z uczniem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej”
1896/20/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wdrożenie długofalowego programu profilaktycznego „Tutorzy młodzieżowi jako szkolni wolontariusze – zapobiegający zachowaniom agresywnym i przemocowym w swoim środowisku szkolnym”
1897/20/VIII/O - zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
1898/20/VIII/O - dofinansowania organizacji XV Otwartego Konkursu Fryzjerstwa Artystycznego, którego współorganizatorem jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
1899/20/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 44 w Gdyni
1900/20/VIII/O - ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
1901/20/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji budowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Cynamonowa, Bazyliowa, Pokrzywowa, Goździkowa oraz Łanowa
1902/20/VIII/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/883/URE/147-W/2019 na realizacje dotacji ekologicznych dla posiadaczy nieruchomości na terenie Gdyni
1903/20/VIII/U - upoważnienia zastępcy dyrektora do spraw infrastruktury jednostki budżetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do podpisania umowy o przejęcie długu i przelew wierzytelności
1904/20/VIII/S - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację wydarzenia pod nazwą „Bal Karnawałowy dla dzieci”
1905/20/VIII/S - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni” w 2020 roku
1906/20/VIII/P - przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w 2020 roku
1907/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Legionów i ulicy Partyzantów
1908/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Platynowej i ul. Godebskiego do wydzierżawienia na czas oznaczony
1909/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Amona, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata – w trybie bezprzetargowym, na rzecz osoby fizycznej
1910/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Stoigniewa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
1911/20/VIII/P - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Chwarznieńskiej – na czas oznaczony 3 miesiące
1912/20/VIII/P - sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 1869/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania do korzystania miejskim jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
1913/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. Wiczlińskiej
1914/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Danusi na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 28.01.2020
Data udostępnienia informacji: 11.02.2020