Z dnia 2020-01-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.01.2020 r. w sprawie:

1813/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020
1814/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na rok 2020
1815/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.
1816/20/VIII/U - uruchomienia środków na realizację dotacji ekologicznych dla posiadaczy nieruchomości na terenie Gdyni
1817/20/VIII/R - upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do podpisywania umów w ramach realizacji dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1818/20/VIII/R - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 7877/18/VII/R z dnia 08.05.2018r. w sprawie zawierania umów pomiędzy wnioskodawcami pilotażowego programu "Aktywny samorząd", powierzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Miasta Gdyni
1819/20/VIII/P - ogłoszenia XXI edycji konkursu pod nazwą "Gdynia bez barier"
1820/20/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , pod tytułem: " Tacy sami jak inni"
1821/20/VIII/R - zmiany zarządzenia nr 5760/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie: warunków realizacji projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino–Radiostacja” (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020; Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.1: Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT)
1822/20/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci - Dom na Klifie”
1823/20/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z Domem Seniora Dworek Sp. z o.o. w Dąbiu, ul. Miodowa 11 w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej „DWOREK” w Dąbiu, przy ul. Miodowej 11
1824/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S. A. - rejon ul. Hutniczej
1825/20/VIII/R - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: „Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery”
1826/20/VIII/M - zmiany zarządzenia nr 1569/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 listopada 2019 dotyczącego powołania Zespołu ds. realizacji Projektu pn. „30+ na start (II)”
1827/20/VIII/P - przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2020
1828/20/VIII/M - powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
1829/20/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał nr 04/2019 z 03 grudnia 2019 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Abrahama 50-56 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
1830/20/VIII/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów ze szkoły w Piikkio w ramach współpracy międzynarodowej
1831/20/VIII/O - dofinansowania wyjazdu uczniów i opiekunów z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni do Kouvola w Finlandii w ramach współpracy międzynarodowej
1832/20/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pilotażowy program edukacji do kultury „Doświadczenie sztuki”
1833/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów gdyńskich szkół podstawowych w 2020 roku
1834/20/VIII/O - przyznania środków finansowych na organizację zajęć podczas ferii zimowych w 2020 r.
1835/20/VIII/O - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska”
1836/20/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu aktywizacji, integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacji grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, mieszkańców Gdyni
1837/20/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego z zakresu wsparcia osób po urazach, chorobach i incydentach czaszkowo-mózgowych, mieszkańców Gdyni
1838/20/VIII/O - unieważnienia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania wysiłkowemu nietrzymaniu moczu
1839/20/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na prowadzeniu zajęć psychoedukacyjno –rozwojowych dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDA/DDD) mieszkańców Gdyni
1840/20/VIII/O - unieważnienia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu pomocy psychologicznej dla rodziców niemowląt i małych dzieci
1841/20/VIII/O - wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie zakończenia realizacji umowy nr KB/342/UI/62-W/2016 z dnia 13.06.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Morskiej w Gdyni na odcinku od ul. Kcyńskiej do Węzła Żołnierzy Wyklętych poprzez budowę po obu stronach drogi rowerowej”
1842/20/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy sieci gazowej w ramach zadania pn.:„Rozbudowa ulic Jowisza i Marsa w Gdyni”
1843/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
1844/20/VIII/K - wystąpienia na drogę postępowania sądowego w sprawie o stwierdzenie nabycia praw do spadku
1845/20/VIII/K - wystąpienia na drogę postępowania sądowego w sprawie o stwierdzenie nabycia praw do spadku
1846/20/VIII/S - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni” w 2020 roku.
1847/20/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie określenia przesyłek nieotwieranych przez punkt kancelaryjny
1848/20/VIII/P - zmiany zarządzenia nr 7287/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.01.2018 roku w sprawie zawarcia umowy najmu części powierzchni budynku położonego w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 ze Spółdzielnią Mieszkaniową SENIOR im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Gdyni
1849/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Ojca Pio na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
1850/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o
1851/20/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 14.01.2020
Data udostępnienia informacji: 20.01.2020