Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, cz. 7

Numer umowy KB/45/OE/RSZ/2020
Data podpisania 17.07.2020
Przedmiot zamówienia: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni (etap 1/2020) w ramach projektu, pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa
i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, cz. 7.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ATMSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
z siedzibą w Łomiankach (05-092), przy ul. Kolejowej 311, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem  0000521707
Wartość zamówienia: 116.600,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 17.07.2020
Data udostępnienia informacji: 17.07.2020