Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2020 rok. Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Gdyni za 2020 rok.

W roku 2020 plan łącznych dochodów Miasta wyniósł: 1.936.808.202 zł, zaś plan łącznych wydatków Miasta wyniósł: 2.178.802.204 zł. Wielkości te zostały uzupełnione planem przychodów finansowych Miasta w wysokości 264.215.308 zł oraz planem rozchodów finansowych Miasta w kwocie: 63.248.315 zł.
W 2020 r. budżet Miasta Gdyni wykonany został w następujących poziomach:
   - dochody łącznie w kwocie: 1.876.127.098 zł, co pozwoliło osiągnąć
      96,9%  skuteczność wykonania przyjętego planu;
   - wydatki łącznie w kwocie: 1.955.916.984 zł, co pozwoliło osiągnąć 
      89,8% skuteczność wykonania przyjętego planu.
     Równocześnie Miasto Gdynia wykorzystało w 73,5% możliwość realizacji zaplanowanych przychodów budżetowych oraz wykonało w 100% plan rozchodów budżetu Miasta.
W planie dochodów ogółem: dochody bieżące to 1.751.060.511 zł (93,3% strony dochodowej budżetu), zaś dochody majątkowe to 185.747.691 zł (6,7% strony dochodowej budżetu). W 2020 r. plan dochodów bieżących wykonano w 97,6% w kwocie: 1.709.423.603 zł, a plan dochodów majątkowych w 89,7% w kwocie: 166.703.495 zł.
W wykonaniu dochodów bieżących dominowały dochody  własne, osiągając 58,6%  udział w dochodach bieżących, środki finansowe z UE wyniosły 4,7% udziału w tych dochodach, subwencja ogólna osiągnęła parytet 15,3%, zaś dotacje z budżetu  państwa stanowiły 21,4% wagę w dochodach bieżących.
O poziomie dochodów majątkowych  decydowały natomiast następujące źródła:
-        dochody własne Miasta (26,0% tych dochodów;  wykonanie planu: 69,4%);
-        środki Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań Miasta (47,1%  tych
-        dochodów; wykonanie planu: 100,5%);
-        dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (26,9 % tych dochodów; wykonanie planu:  99,3%)
W 2020 r. plan wydatków ogółem wykonano w 89,8%. W części wydatkowej budżetu Miasta Gdyni dominowały wydatki bieżące, strukturalnie stanowiąc 86,8% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe osiągnęły w swojej strukturze  poziom 13,2 % tej kategorii budżetowej. 
W grupie wydatków bieżących budżetu 2020 r. (kwota: 1.697.350.193 zł) uzyskano 94,2% poziom realizacji planu. Wśród nich dominowały sektory:
* oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej              -    30,3%
* rodziny, pomocy społecznej   i ochrony zdrowia         -    28,0%
* transportu i łączności                                                    -    12,1%
* gospodarki komunalnej i ochrony środowiska             -     7,9%
* administracji publicznej                                                -     6,1%
* gospodarki mieszkaniowej                                           -      4,4%
* kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                 -      3,3%
* bezpieczeństwa publicznego                                        -      2,1%
* kultury fizycznej i sportu                                             -       1,6%
W grupie wydatków majątkowych 2020 r. osiągnięto 68,5% poziom realizacji planu.  Sfinansowano  w głównej mierze:
-        inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (47,4% wydatków majątkowych);
-        inwestycje i modernizacje drogowe (33,7% wydatków majątkowych);
-        przebudowę i remonty obiektów placówek oświatowych (5,7% wydatków majątkowych);
-        inwestycje związane z gospodarką mieszkaniową (3,5% wydatków inwestycyjnych);
-        inwestycje związane z kulturą fizyczną i sportem (2,1% wydatków  majątkowych);
-        inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (1,3% wydatków  majątkowych).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Anna Plichta
Data wytworzenia informacji: 31.03.2021
Data udostępnienia informacji: 31.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2021 09:38 Aktualizacja treści Anna Plichta