Informacja o wykonaniu budżetu miasta Gdyni, kształtowaniu się WPF, wykonaniu planów finansowych SPZOZ i jednostek kultury za I półrocze 2020 roku

Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni za I półrocze 2020 roku przygotowano zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XX/637/20 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
W I półroczu 2020 roku do budżetu miasta wpłynęło 911.103.895 zł, co stanowi 49,0% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody bieżące wyniosły 882.523.880 zł (96,9% dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe 28.580.015 zł (3,1%).
Dochodów własnych wpłynęło ogółem 504.313.345 zł, w tym z udziałów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) 226.021.494 zł, a z podatków i opłat pobieranych przez miasto 135.138.566 zł. Wpływy z subwencji wyniosły 174.031.256 zł, a z dotacji z budżetu państwa 208.037.149 zł. Z budżetu Unii Europejskiej Gdynia otrzymała 24.722.146 zł.
Wydatki budżetu miasta wykonano w kwocie 889.179.396 zł, co stanowi 42,2% planu. Wydatki bieżące wyniosły 822.925.793 zł (50,9% planu), natomiast wydatki majątkowe  66.253.603 zł (13,6% planu).
Na poziom wykonania planu wydatków inwestycyjnych niezmiennie wpływają  przedłużające się procedury przetargowe, co powoduje przesunięcie płatności na II półrocze lub lata następne.
Największe wydatki poniesiono na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 265.509.230 zł (59,3% planu rocznego), co stanowi 29,9% ogółu wykonanych wydatków budżetu. Na zadania z zakresu opieki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny wydatkowano 227.737.826 zł (54,4% planu), natomiast 113.131.175 zł (24,4% planu) na zadania z zakresu transportu i łączności.
Budżet Miasta Gdyni w I półroczu 2020 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 21.924.499 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Anna Zakrzewska
Data wytworzenia informacji: 19.08.2020
Data udostępnienia informacji: 19.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.08.2020 11:09 Aktualizacja treści Anna Zakrzewska