Z dnia 2019-05-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.05.2019 r. w sprawie:

903/19/VIII/S - delegowania przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni do Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia "Związek Miast i Gmin Morskich"
904/19/VIII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
905/19/VIII/P - udzielenia dotacji państwowej instytucji kultury na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
906/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zbożowej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
907/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kartuskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
908/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kościelnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony od 1 lipca 2019 roku, na rzecz dotychczasowego użytkownika
909/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
910/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
911/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 29 im. Stefana Żeromskiego w Gdyni
912/19/VIII/O - zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania środków finansowych na organizację zajęć w czasie ferii zimowych i wakacji letnich w Gdyni dla samorządowych placówek oświatowych i GOSIR-u
913/19/VIII/O - powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
914/19/VIII/P - zmiany zarządzenia nr 6625/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.09.2017 r. w sprawie przekazania nieruchomości położonej przy Orłowskiej 27/33 do korzystania przez Szkołę Podstawową nr 8 w Gdyni
915/19/VIII/P - zmiany zarządzenia nr 745/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.04.2019 r. w sprawie warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kościelnej
916/19/VIII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020”
917/19/VIII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy Nr KB/3/UI/2018 z dnia 16.03.2018r. dotyczącej inicjatywy lokalnej polegającej na budowie drogi dojazdowej do nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego 12A, 14A i 14C oraz sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia
918/19/VIII/U - zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego na działkach nr 434 i 436 obręb 0016 Kamienna Góra
919/19/VIII/U - zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego na działkach nr 432 i 434 obręb 0016 Kamienna Góra
920/19/VIII/U - przeznaczenia lokalu dla Rady dzielnicy Pogórze
921/19/VIII/U - przeznaczenia lokalu dla Rady dzielnicy Redłowo
922/19/VIII/U - przeznaczenia lokalu dla Rady dzielnicy Cisowa
923/19/VIII/R - powołania Rady ds. Budżetu Obywatelskiego
924/19/VIII/M - zawarcia umowy partnerskiej z Partnerem wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wybór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji pozakonkursowego Projektu pn. „30+ na start (II)”
925/19/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przy realizacji Projektu pn. „30+ na start (II)”
926/19/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa naczelnikowi Wydziału Polityki Gospodarczej przy realizacji Projektu pn. „30+ na start (II)"
927/19/VIII/S - zmieniające zarządzenie nr 851/19/VIII/S z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w ramach zadań zleconych gminie, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 21.05.2019
Data udostępnienia informacji: 24.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.06.2019 14:49 Korekta Sybilla Stolarczyk