Z dnia 2019-12-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.12.2019 r. w sprawie:

1706/19/VIII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2019
1707/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
1708/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
1709/19/VIII/R - przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego
1710/19/VIII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
1711/19/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pod nazwą: „Klub terapii zajęciowej” – Ja też chcę być aktywny
1712/19/VIII/R - przeprowadzenia XXII edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
1713/19/VIII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy z dnia 19.12.2006 roku zawartej z ADAPA Fundacją na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
1714/19/VIII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr KB/40/MOPS/2004 z dnia 19.10.2004 roku zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
1715/19/VIII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr SOO/1255/01/PB z dnia 31.12.2001 roku zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
1716/19/VIII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr 49/MOPS/2004 z dnia 07.12.2004 roku zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
1717/19/VIII/R - uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8314/18/VIII/R z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie przekazania do korzystania jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdyni, części budynku użytkowego przy ul. Chylońskiej 237, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
1718/19/VIII/M - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji Fundacji Gospodarczej w Gdyni na realizację zadania Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2020 – 2022
1719/19/VIII/M - obejmowania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gdyni celem rozliczenia wierzytelności wynikających z ustanawianych służebności przesyłu
1720/19/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na prowadzeniu zajęć psychoedukacyjno – rozwojowych dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDA/DDD) mieszkańców Gdyni
1721/19/VIII/O - zmieniające zarządzenie nr 1270/19/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
1722/19/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu aktywizacji, integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacji grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, mieszkańców Gdyni
1723/19/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Edukacja zdrowotna osób starszych i niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gdyni
1724/19/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Otwarcie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
1725/19/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wsparcia osób po urazach, chorobach i incydentach czaszkowo-mózgowych, mieszkańców Gdyni
1726/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1727/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1728/19/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ul. Starochwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
1729/19/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni u zbiegu ulic Krzemowej i Starochwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
1730/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni – rejon ul. Rybaków
1731/19/VIII/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: "Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów seniora w latach 2020-2021"
1732/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy bp. Dominika na rzecz Energia Operator S.A. Oddział w Gdańsku
1733/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy bp. Dominika na rzecz Energia Operator S.A. Oddział w Gdańsku
1734/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu w rejonie ul. Jerzego Waszyngtona
1735/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy placu Kaszubskim – lądowisko dla śmigłowców ratunkowych
1736/19/VIII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego
1737/19/VIII/P - podpisania umowy podnajmu pomieszczeń w budynku Dworca Gdynia Główna
1738/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Ujejskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1739/19/VIII/P - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spacerowej na czas oznaczony 3 miesiące
1740/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z udziałem w prawie własności części gruntu
1741/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Zygmunta Augusta/IV
1742/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz wnioskodawcy Stowarzyszenia Cool-awi
1743/19/VIII/M - wyrażenia zgody na organizację osiemnastej edycji Konkursu "Gdyński Biznesplan 2020"
1744/19/VIII/R - zawarcia Aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu pn.: "Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny"
1745/19/VIII/R - powołania Zespołu ds. integrowania działań w zakresie rozwoju idei Miasta Uczącego się (w ramach działania Gdyni w sieci UNESCO Global Network of Learning Cities)
1746/19/VIII/M - powierzenia jednostce budżetowej Centrum Administracyjno-Rozliczeniowe w Gdyni w zarządzanie nieruchomości lokalowych o nr 5 i nr 9, położonych w budynku przy ul. Morskiej 89, będących w zasobach Gminy Miasta Gdyni
1747/19/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Gdańsk z siedzibą w Gdyni określającego zasady wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia z nieruchomości dla zadania pn.: "Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnego w Gdyni"
1748/19/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 17.12.2019
Data udostępnienia informacji: 27.12.2019