Z dnia 2019-12-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.12.2019 r. w sprawie:

1670/19/VIII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2019
1671/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
1672/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
1673/19/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenie zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni”
1674/19/VIII/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni
1675/19/VIII/M - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Bosmańskiej, inż. J. Śmidowicza i Arciszewskich
1676/19/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni”
1677/19/VIII/R - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie podpisania aneksu do porozumienia z Gminą Miasta Gdańsk dotyczącego pokrywania przez Gminę Miasta Gdyni kosztów rehabilitacji mieszkańca Gdyni w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się na terenie Gminy Miasta Gdańska
1678/19/VIII/R - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie podpisania aneksu do porozumienia z Gminą Miasta Sopot dotyczącego pokrywania przez Gminę Miasta Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańców Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się na terenie Gminy Miasta Gdyni.
1679/19/VIII/M - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki
1680/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni
1681/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1682/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
1683/19/VIII/S - przygotowywania i rozpatrywania projektów rozstrzygnięć przez Prezydenta Miasta Gdyni z udziałem Kolegium Prezydenta
1684/19/VIII/S - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zgrupowanie przygotowawcze do startów międzynarodowych w pierwszym kwartale 2020 roku”
1685/19/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Filomatów w Gdyni
1686/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
1687/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Puckiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
1688/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żeliwnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
1689/19/VIII/P - stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni
1690/19/VIII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej przy ul. Dragonów/Strzelców
1691/19/VIII/R - przyznania dotacji dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals na powierzenie zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
1692/19/VIII/M - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór nowego Partnera w celu wspólnej realizacji pozakonkursowego Projektu pn. „30+ na start (II)”
1693/19/VIII/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”
1694/19/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019 – 2021”
1695/19/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: „W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch”
1696/19/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Wsparcie Klubu Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych
1697/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1698/19/VIII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
1699/19/VIII/O - powołania Komisji Stypendialnej w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
1700/19/VIII/O - powołania Komisji Stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendiów studentom
1701/19/VIII/O - refundacji wyjazdu grupy młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na Grand Prix Polski Cheerleaders do Warszawy
1702/19/VIII/U - uruchomienia środków pochodzących z umowy na dotację pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w związku z realizacją projektu "Czyste Powietrze Trójmiasta
1703/19/VIII/M - wyrażenia zgody na realizację piątej edycji Konkursu "Junior Biznes"
1704/19/VIII/R - aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 10.12.2019
Data udostępnienia informacji: 27.12.2019