Z dnia 2019-12-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.12.2019 r. w sprawie:

1640/19/VIII/P - powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2020, ogłoszonego Zarządzeniem nr 1526/2019/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 listopada 2019 r.
1641/19/VIII/U - nieodpłatnego przekazania placu zabaw na rzecz Przedszkola nr 24 w Gdyni im. Janusza Korczaka, będącego gminną jednostką organizacyjną
1642/19/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
1643/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Sędziowskiej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
1644/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
1645/19/VIII/M - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Redłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera, M. Kopernika i Redłowskiej
1646/19/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja."
1647/19/VIII/R - powołania Komisji Oceniającej
1648/19/VIII/R - podpisania Porozumienia na rzecz współpracy, wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację promocji produktu turystycznego Przedsięwzięcia Strategicznego pn.: „Pomorskie Trasy Rowerowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1649/19/VIII/R - przyznania dotacji na realizację zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2020 roku
1650/19/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci - Dom na Klifie”
1651/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z udziałem w prawie własności części gruntu
1652/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. Wiczlińskiej
1653/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. Wrocławskiej
1654/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przebendowskich, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1655/19/VIII/P - wystąpienia na drogę postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia praw do spadku po (...)
1656/19/VIII/M - powołania Komisji Oceniającej oferty złożone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania zadań na rzecz młodzieży szkolnej, absolwentów, osób poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą, w szczególności na kontynuację programu "Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2020 - 2022"
1657/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1658/19/VIII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania pt. „Naturalnie Hulamy – spotkania z tańcem hawajskim”
1659/19/VIII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Naturalnie – blisko przyrody”
1660/19/VIII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania pt. „Rozwój Klubu Rodzica – edukacja bez przymusu”
1661/19/VIII/U - akceptacji aneksu do umowy nr KB/790/UI/144-W/2014 z dnia 10.12.2014r. na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn: „Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej i oświetlenia w ulicy Kartuskiej na odcinku od ulicy Morskiej do ul. Chylońskiej, na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Chylońskiej oraz Placu Dworcowym
1662/19/VIII/U - akceptacji aneksu do umowy nr KB/502/UI/102-W/2015 z dnia 31.07.2015r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn: Budowa węzła integracyjnego i publicznego parkingu związanego z obsługą ruchu drogowego Gdyni Chyloni”
1663/19/VIII/R - Aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
1664/19/VIII/R - ogłoszenia o możliwości uzyskania przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku dotacji celowej na wykonywanie zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska.
1665/19/VIII/P - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1666/19/VIII/U - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Redłowo zadań inwestycyjnych na lata 2016-2018
1667/19/VIII/P - określenia warunków dołączenia wykazu działek gruntu położonych w Gdyni przy al. Zwycięstwa
1668/19/VIII/U - przekazania mienia służącego realizacji zadań Gminy Miasta Gdyni
1669/19/VIII/M - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dotyczącej przygotowania procedury w zakresie wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 03.12.2019
Data udostępnienia informacji: 12.12.2019