Z dnia 2019-11-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.11.2019 r. w sprawie:

1585/19/VIII/S - sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 1497/19/VIII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 października 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
1586/19/VIII/M - przekazania jednostce budżetowej Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni w administrowanie 2-óch platform pionowych (dźwigów) dla osób z niepełnosprawnością przy ul. Boisko 6 i ul. II Morskiego Pułku Strzelców 9 w Gdyni
1587/19/VIII/M - wprowadzenia procedury w zakresie wypełniania obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
1588/19/VIII/M - zmiany Zarządzenia Nr 1324/19/VIII/M z dnia 10.09.2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw raportowania schematów podatkowych
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.11.2019 r. w sprawie: -
1589/19/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów leczniczych na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa.
Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.11.2019 r. w sprawie: -
1590/19/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod tytułem: "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci - Dom na Klifie"
1591/19/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci
1592/19/VIII/R - powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III” oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu
1593/19/VIII/P - wyrażenia zgody na przesłanie wniosku zgłoszeniowego Gminy Miasta Gdyni dot. udziału w Rynku Międzynarodowym podczas „Kieler Woche 2020
1594/19/VIII/R - zmiany porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Rumia oraz zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla bezdomnych zwierząt Ciapkowo w Gdyni
1595/19/VIII/U - przystąpienia przez Gminę Miasta Gdyni do konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2020) ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
1596/19/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Teatr reaguje” – lekcje teatralne przeciw „mowie nienawiści”- cz. II
1597/19/VIII/U - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
1598/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1599/19/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa
1600/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
1601/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy I. Krasickiego 40 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
1602/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Al. Jana Pawła II/Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
1603/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
1604/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Perkuna, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1605/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
1606/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy A.Asnyka/H.Siemiradzkiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
1607/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy J. Bema i ulicy Świętojańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
1608/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Władysława IV przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
1609/19/VIII/P - zmiany sposobu wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej na rzecz nieruchomości położonej przy ul Morskiej
1610/19/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem: „Schronisko dla Osób Bezdomnych i Rodzin w Gdyni"
1611/19/VIII/O - dofinansowania wyjazdu uczennicy z Młodzieżowego Domu Kultury na XVII Europejski Festiwal „Euro Pop Contess Berliner Perle 2019„ do Berlina
1612/19/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu aktywizacji, integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacji grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, mieszkańców Gdyni
1613/19/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: „Impreza integracyjna - spotkanie świąteczne głuchoniemych”.
1614/19/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu wsparcia osób po urazach, chorobach i incydentach czaszkowo-mózgowych, mieszkańców Gdyni
1615/19/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu pomocy psychologicznej dla rodziców niemowląt i małych dzieci
1616/19/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania wysiłkowemu nietrzymaniu moczu
1617/19/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań z zakresu poprawy sprawności fizycznej i/lub wsparcia psychologicznego osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyn
1618/19/VIII/O - dofinansowania budowy strony internetowej Międzynarodowych Zawodów Prawniczych
1619/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA
1620/19/VIII/P - sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 1007/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.06.2019r. w sprawie określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskiej Spółki Gazownictwa
1621/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz wnioskodawcy Fundacji DOGTOR
1622/19/VIII/P - sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gospodarskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
1623/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Skarbka przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
1624/19/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał nr 11/2019 i nr 12/2019 z października 2019 roki Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Opata Hackiego 27 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
1625/19/VIII/M - powołania Komisji Oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór nowego Partnera w celu wspólnej realizacji pozakonkursowego Projektu pn. „30+ na start (II)”
1626/19/VIII/S - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań: "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni" oraz "Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni" w 2020 roku
1627/19/VIII/M - wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród przez Prezydenta Miasta Gdyni za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej
1628/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Sieradzkiej na rzecz Energa Operator S.A. Odział w Gdańsku
1629/19/VIII/R - zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
1630/19/VIII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa
1631/19/VIII/R - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa
1632/19/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją Laurentius na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Zapewnienie 29 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku"
1633/19/VIII/P - zmiany zarządzenia NR 4857/16/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.07.2016 r. w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 20.11.2019
Data udostępnienia informacji: 06.12.2019