Z dnia 2019-11-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.11.2019 r. w sprawie:

1542/19/VIII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2019
1543/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
1544/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
1545/19/VIII/R - powołania Komisji Oceniającej do otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2020 roku
1546/19/VIII/O - przekazania środków na organizację konkursów międzyszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
1547/19/VIII/O -   zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Integracja społeczna poprzez aktywizację zawodową
1548/19/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Tydzień zdrowia i żywienia
1549/19/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Dzień zdrowia w Integracji
1550/19/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Dbaj o swój mózg - warsztaty dla seniorów
1551/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
1552/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1553/19/VIII/R - 3.3. zmiany zarządzenia nr 5758/17/VII/R z dnia 14 lutego 2017 r. Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie warunków realizacji projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie” (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na ata 2014-2020; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”)
1554/19/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego działania w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS pod nazwą: „Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV”
1555/19/VIII/O - zmieniające Zarządzenie nr 1398/19/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1.10.2019 r. w sprawie przyznania środków na realizację programu „Szkół Otwartych” w I semestrze roku szkolnego 2019/2020
1556/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu – rejon ul. Chylońskiej
1557/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie Al. Zwycięstwa na rzecz Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku
1558/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie Al. Zwycięstwa na rzecz Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku
1559/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Jana z Kolna róg Placu Kaszubskiego
1560/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemysława, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1561/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Kopernika, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
1562/19/VIII/P - zawarcia porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia postępowań i udzielania zamówień publicznych na usługę wyceny nieruchomości Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa
1563/19/VIII/P - opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na cele upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
1564/19/VIII/R - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 923/19/VIII/R z dnia 25 maja 2019 roku w sprawie powołania Rady ds. Budżetu Obywatelskiego
1565/19/VIII/R - zawarcia aneksu do umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na 2019 rok
1566/19/VIII/R - współorganizacji z Komendą Policji w Gdynia kampanii Pt. „STOP” w celu podniesienia poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z wyłudzeniami pieniędzy i zapełnienia bezpieczeństwa gdyńskim seniorom
1567/19/VIII/R - powołania "Kapituły Nagród" wnioskującej do Prezydenta Miasta Gdyni o przyznanie nagród za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej
1568/19/VIII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród przez Prezydenta Miasta Gdyni za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej
1569/19/VIII/M - powołania Zespołu ds. realizacji Projektu pn. „30+ na start (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; V Oś Priorytetowa Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa; Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT
1570/19/VIII/M - zmiany zarządzenia nr 670/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.03.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulic Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia
1571/19/VIII/O - ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019 - 2021"
1572/19/VIII/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania zadań na rzecz młodzieży szkolnej, absolwentów, osób poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą, w szczególności na kontynuację programu "Pomorskie Miasteczko Zawodów" w Gdyni w latach 2020-2022

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 12.11.2019
Data udostępnienia informacji: 06.12.2019