Z dnia 2019-10-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.10.2019 r. w sprawie:

1486/19/VIII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2019
1487/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok.
1488/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.
1489/19/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
1490/19/VIII/R - zmiany porozumienia międzygminnego z Gminą Miasta Reda
1491/19/VIII/U - nieodpłatnego przekazania miasteczka gier podwórkowych z ulicami i znakami ruchu drogowego na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, będącego gminną jednostką organizacyjną
1492/19/VIII/U - nieodpłatnego przekazania mini - miasteczka gier podwórkowych na rzecz Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1, będącego gminną jednostką organizacyjną
1493/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. Wiczlińskiej
1494/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. Wiczlińskiej
1495/19/VIII/U - określenia zasad gospodarowania drewnem pochodzącym z zabiegów pielęgnacyjnych i wycinek drzew dokonywanych przez jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdyni - Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, przeprowadzanych na terenie nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Gdyni
1496/19/VIII/U - uchylenia zarządzenia w sprawie oddania w używanie lokalu dla Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino
1497/19/VIII/S - zmieniające zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
1498/19/VIII/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla bezdomnych zwierząt Ciapkowo w Gdyni
1499/19/VIII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
1500/19/VIII/R -  zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
1501/19/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie 29 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku”
1502/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Huzarskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
1503/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. J. Dąbrowskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
1504/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Balladyny, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
1505/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemysława, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
1506/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1507/19/VIII/P - udzielenia dotacji Muzeum Miasta Gdyni
1508/19/VIII/P - udzielenia dotacji Muzeum Emigracji w Gdyni
1509/19/VIII/P - zmiany zarządzenia nr 1225/18/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.08.2019 roku w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności lokalu mieszkalnego nr 29 położonego przy ul. Godebskiego 7 w Gdyni
1510/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Kopernika 15A, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
1511/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Ujejskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
1512/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu – rejon ul. Potasowej
1513/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Malinowej/Chabrowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
1514/19/VIII/P - określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej
1515/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Orłowskiej 13 - 15, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
1516/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
1517/19/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego działania w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS pod nazwą: Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV"
1518/19/VIII/M - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu
1519/19/VIII/M - przekazania jednostce budżetowej Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni w administrowanie budynku przy ul. 10 Lutego 26 w Gdyni
1520/19/VIII/M - przekazania jednostce budżetowej Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni w administrowanie budynku przy ul. Buraczanej 5 w Gdyni
1521/19/VIII/M - wskazania Pani Beaty Neumann do objęcia funkcji członka Rady Nadzorczej InnoBaltica Sp. z o.o. w Gdańsku i powołania jej do tej funkcji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 29.10.2019
Data udostępnienia informacji: 04.11.2019