Z dnia 2019-10-01

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.10.2019 r. w sprawie:

1379/19/VIII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na 2019 rok
1380/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
1381/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
1382/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni – rejon ul. Bolesława Krzywoustego
1383/19/VIII/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów „Olimpiady Przedszkolaka”
1384/19/VIII/O - dofinansowania organizacji spacerów historyczno-patriotycznych w Gdyni
1385/19/VIII/O - refundacji wyjazdu uczniów ze Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Gdyni na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Młodzieżowych w Alicante
1386/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego pani Annie Melki dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Zdrowia – jednostki budżetowej
1387/19/VIII/O - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Klub dziecka i rodzica”
1388/19/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: „Przeciwdziałanie rakowi, manifest zdrowia, profilaktyka”
1389/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1390/19/VIII/K - umorzenia zaległości pieniężnych z tytułu należności cywilnoprawnych na rzecz Gminy Miasta Gdynia
1391/19/VIII/S - wprowadzenia procedury przeciwdziałania korupcji, konfliktom interesów i nadużyciom finansowym w Urzędzie Miasta Gdyni
1392/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Kamiennej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
1393/19/VIII/P - wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności na rzecz Gminy Miasta Gdyni - ul. 10 Lutego
1394/19/VIII/O - przekazania środków dla szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na realizację programów szkolnej profilaktyki uzależnień w 2019 roku
1395/19/VIII/P - ustalenia jednolitego terminu prawa współużytkowania wieczystego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. 3 Maja w Gdyni
1396/19/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki problemów zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa
1397/19/VIII/O - przyznania nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia
1398/19/VIII/O - przyznania środków na realizację programu „Szkół Otwartych” w I semestrze roku szkolnego 2019/2020
1399/19/VIII/O - ogłoszenia konkursu ofert na zakup świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży mieszkańców miasta Gdyni
1400/19/VIII/O - ustalenia wysokości Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, prowadzonych przez Miasto Gdynia w roku 2019
1401/19/VIII/S - sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa
1402/19/VIII/M - rozstrzygnięcia Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni
1403/19/VIII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2 klatka B położonego przy ul. Gen. F. Kleeberga 12 w Gdyni
1404/19/VIII/M - wyrażenia zgody na organizację piątej edycji projektu Gdynia Kreatywna
1405/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
1406/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 01.10.2019
Data udostępnienia informacji: 11.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.09.2021 09:14 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk