Z dnia 2019-09-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.09.2019 r. w sprawie:

1349/19/VIII/M - zmieniające zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej
1350/19/VIII/R - wyznaczenia na egzekutora obowiązków o charakterze niepieniężnym Pana Grzegorza Bierć, pracownika Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Urzędu Miasta Gdyni
1351/19/VIII/K - kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
1352/19/VIII/K - kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego
1353/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Manganowej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 10 lat
1354/19/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni"
1355/19/VIII/S - zmiany zarządzenia nr 7597/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania Rady Sportu i ustalenia regulaminu jej działania
1356/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 w Gdyni do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w projekcie pod nazwą „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych”
1357/19/VIII/P - umowy dotyczącej przekazania przez Gminę Miasta Gdyni pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Pomorskie w formie dotacji celowej dla OSP przy Trans - Nauta Sp. z o.o.
1358/19/VIII/O - dofinansowania wyjazdu uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni do Drohobycza w ramach współpracy międzynarodowej
1359/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Zorzy, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata
1360/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Morskiej, przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony -3 lat
1361/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Morskiej, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
1362/19/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Gedymina 48
1363/19/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Gedymina 46
1364/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gniewskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
1365/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o powierzchni 375 m2 stanowiącej część działki nr 428 obręb 0021 Oksywie położonej w Gdyni przy ul. Żółkiewskiego - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia
1366/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Św. Mikołaja przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
1367/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
1368/19/VIII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej 50 B do korzystania przez Przedszkole nr 59 w Gdyni
1369/19/VIII/P - w sprawie przekazania nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej 50A do korzystania przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni
1370/19/VIII/R - sprawie upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci - Dom na Klifie”
1371/19/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”
1372/19/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem: „Schronisko dla Osób Bezdomnych i Rodzin w Gdyni”
1373/19/VIII/R - zawarcie Aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu: "Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny"
1374/19/VIII/R - podpisania Aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu pn.: "Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru" zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Gminą Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 24.09.2019
Data udostępnienia informacji: 11.10.2019