Z dnia 2019-09-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.09.2019 r. w sprawie:

1328/19/VIII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2019
1329/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na rok 2019
1330/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
1331/19/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie zastępstw w przypadku nieobecności poszczególnych wiceprezydentów i sekretarza miasta
1332/19/VIII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
1333/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
1334/19/VIII/R - zgody na nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego
1335/19/VIII/M - udzielenia upoważnienia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni do wydawania zaświadcze
1336/19/VIII/R - zawarcia aneksu do umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Rdestowej 58
1337/19/VIII/R - nieodpłatnego przekazania mienia na rzecz jednostek budżetowych
1338/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w rejonie ul. Logistycznej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
1339/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Władysława IV na rzecz T- Mobile Polska S.A.
1340/19/VIII/P - określenia warunków nabycia na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Św. Kazimierza Królewicza
1341/19/VIII/R - udzielenia pełnomocnictwa Wiceprezydentowi Miasta Gdynia do wszelkich czynności związanych z reprezentowaniem Miasta Gdynia jako partnera projektu inkubatora innowacji społecznych dotyczących włączenia społecznego w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 oraz wskazania Laboratorium Innowacji Społecznych jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni odpowiedzialniej w imieniu Gminy Miasta Gdynia za realizację projektu i do udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Laboratorium Innowacji Społecznych do podpisywania pozostałych dokumentów w ramach projektu
1342/19/VIII/R - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1299/19/VIII/R z dnia 03.09.2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy projektów skierowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 wraz ze wskazaniem komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta odpowiedzialnych za ich wdrażanie
1343/19/VIII/O - powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia
1344/19/VIII/U - zmieniające zarządzenie w sprawie usprawnień ruchu pojazdów transportu osób z niepełnosprawnością
1345/19/VIII/U - określenia zasad współdziałania pomiędzy Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni (ZDiZ) a Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ZKM) w ramach integracji wspólnie użytkowanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR
1346/19/VIII/M - przejęcia lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku przy ul. Kujawskiej 41 C w Sopocie w zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Gdyni
1347/19/VIII/M - powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw opiniowania projektów umów związanych z wydatkowaniem środków finansowych, przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 17.09.2019
Data udostępnienia informacji: 24.09.2019