Z dnia 2019-09-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.09.2019 r. w sprawie:

1275/19/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2019
1276/19/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
1277/19/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
1278/19/VIII/M - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczyki w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Działdowskie
1279/19/VIII/M - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki
1280/19/VIII/R - zmiany zarządzenia nr 7429/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji
1281/19/VIII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
1282/19/VIII/P - ustanowienia Nagrody im. Piotra Pawłowskiego
1283/19/VIII/M - wyrażenia zgody na organizację szóstej edycji projektu „Gdyński BiznesMam”
1284/19/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni”
1285/19/VIII/R - upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy lub powiatu
1286/19/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Pomorskim, dotyczącej przyznania dotacji na bieżącą działalność gdyńskich środowiskowych domów samopomocy
1287/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Inżynierskiej 87C, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
1288/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu w rejonie ul. Chylońskiej
1289/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
1290/19/VIII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
1291/19/VIII/P - skrócenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
1292/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Orłowskiej na rzecz Energa Operator S.A. Odział w Gdańsku
1293/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Płockiej na rzecz Energa Operator S.A. Odział w Gdańsku
1294/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej na rzecz Energa Operator S.A. Odział w Gdańsku
1295/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicach Folwarcznej i Wrocławskiej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
1296/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Spacerowej 9, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
1297/19/VIII/P - zmiany zarządzenia nr 998/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.06.2019r
1298/19/VIII/R - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 402/19/VIII/R z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego
1299/19/VIII/R - zatwierdzenia listy projektów skierowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 wraz ze wskazaniem komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta odpowiedzialnych za ich wdrażanie
1300/19/VIII/P - wydzierżawienia gruntu o pow. 1050 m2 stanowiącego część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni
1301/19/VIII/U - km 210, 093 linii kolejowej nr 201 oraz kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu linii kolejowych z drogowymi - etap III"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 03.09.2019
Data udostępnienia informacji: 24.09.2019