Z dnia 2019-08-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.08.2019 r. w sprawie:

1251/19/VIII/S - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1252/19/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego panu Przemysławowi Daleckiemu p.o. dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej
1253/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Północnej 1A, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych działek sąsiednich
1254/19/VIII/M - zmiany treści umowy partnerskiej z Centrum Doradczo - Szkoleniowym Anna Kisicka- Turkuła z siedzibą w Gdyni do współrealizacji Projektu pn. „30+ na start (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 5, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT”
1255/19/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenie zgody na zawarcie umowy ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego”
1256/19/VIII/R - zmiany Zarządzenia Nr 553/19/VIII/R, z dnia 13 marca 2019 r. Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustanowienia Zasad udzielania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019
1257/19/VIII/M - w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 4984/16/VII/M z dnia 23.08.2016 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie zadania publicznego z zakresu wzmocnienia potencjału innowacyjnego Miasta Gdyni poprzez podjęcie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz Zarządzeniem 346/19/VIII/M z dnia 22.01.2019
1258/19/VIII/O - dofinansowania wyjazdu grupy młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na XII Międzynarodowy Festiwal „Orfeusz w Italii” do Wenecji
1259/19/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania wniosków szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na realizację programów szkolnej profilaktyki uzależnień
1260/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi V Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni
1261/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolnego - Przedszkolnego nr 5 w Gdyni
1262/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni
1263/19/VIII/O - ustalenia Regulaminu przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia
1264/19/VIII/O - ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”
1265/19/VIII/U - ustalenia „Procedur przyznawania środków dla rad dzielnic na gminne zadania inwestycyjne i remontowe w latach 2019 – 2023” oraz uruchomienia środków na te zadania
1266/19/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni w zakresie zmiany Wykonawcy dokumentacji projektowej w ramach inwestycji pn.: „Budowa dwóch kładek na rzece Kaczej w Gdyni w ciągu ulicy Łęczyckiej oraz Radomskiej wraz z uregulowaniem i umocnieniem koryta cieku pomiędzy kładkami na odcinku 340 mb”
1267/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1268/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1269/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Gołębiej 9,przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony –do 01.08.2028r
1270/19/VIII/O - akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
1271/19/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2019
1272/19/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
1273/19/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 28.08.2019
Data udostępnienia informacji: 02.09.2019