Z dnia 2019-08-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.08.2019 r. w sprawie:

1232/19/VIII/M - zmiany Zarządzenia nr 925/19/VIII/M z dnia 21.05.2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przy realizacji Projektu pn. „30+ na start (II)”
1233/19/VIII/K - przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek kultury za I-sze półrocze 20
1234/19/VIII/R - zawarcia Aneksu nr RPPM.08.04.00-22-0001/16-01 do Umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni”
1235/19/VIII/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów szkół podstawowych
1236/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni
1237/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni
1238/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
1239/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 25 w Gdyni
1240/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 53 w Gdyni
1241/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 59 w Gdyni
1242/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Gdyni
1243/19/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa panu Wojciechowi Folejewskiemu dyrektorowi jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
1244/19/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa pani Annie Byczkowskiej zastępcy dyrektora jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni do spraw ekonomicznych
1245/19/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa panu Andrzejowi Ryńskiemu zastępcy dyrektora jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni do spraw infrastruktury.
1246/19/VIII/P - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Adm. J. Unruga
1247/19/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
1248/19/VIII/P - zmiany zarządzenia nr 737/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.04.2019r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni, zmienionego zarządzeniem nr 1079/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.06.2019r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 20.08.2019
Data udostępnienia informacji: 30.08.2019