Z dnia 2019-08-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.08.2019 r. w sprawie:

1194/19/VIII/R - zawarcia aneksu do umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Kopernika 35 w Gdyni
1195/19/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
1196/19/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy sieci ciepłowniczej w ulicy Chwarznieńskiej i Hodowlanej
1197/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
1198/19/VIII/P - ustalenia ceny garażu numer 10 przy ul. Gen. Maczka oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem udziału w gruncie gminnym we współużytkowanie wieczyste
1199/19/VIII/M - akceptacji zmienionego Statutu Fundacji „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk – Gdynia – Sopot”
1200/19/VIII/U - projektu „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet – edycja III”
1201/19/VIII/P - wyrażenia zgody na użyczenie sprzętu pożarniczo ratowniczego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy PKM Sp. z o.o. Gdynia
1202/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej „66”, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
1203/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kurpiowskiej 37B, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich
1204/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Obrońców Wybrzeża przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
1205/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Legionów 59 - 61, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
1206/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Legionów, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
1207/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Wschodzącego Słońca na rzecz Energia Operator S.A. Odział w Gdańsku
1208/19/VIII/O - przyznania nagrody rocznej dla Pani Katarzyny Wiśniewskiej – dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SP ZOZ w Gdyni
1209/19/VIII/U - udzielenia upoważnienia do zawarcia aneksu do umowy nr KB/3/UI/2015 z 21.01.2015 r. dotyczącej zadania w ramach przedsięwzięcia pn.: ,,Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni m.in. poprzez rozbudowę ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Św. Mikołaja oraz budowę kolektora deszczowego do rzeki Chylonki" obejmującego fragment inwestycji zlokalizowanej na działce nr 1741/2, obręb 0010 o powierzchni 3165 m2, będącej współwłasnością Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Na Wzgórzu”
1210/19/VIII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1211/19/VIII/M - powołania Zespołu ds. Rozwoju Zawodowego
1212/19/VIII/O - dofinansowania wyjazdu uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni do Montaigu w ramach współpracy międzynarodowej
1213/19/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 8/2019r. z dnia 24 czerwca 2019 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 10 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
1214/19/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zadań realizowanych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019
1215/19/VIII/M - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 06.08.2019
Data udostępnienia informacji: 21.08.2019