Z dnia 2019-07-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.07.2019 r. w sprawie:

1152/19/VIII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2019
1153/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
1154/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
1155/19/VIII/R - podpisania Aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym w Gdyni poprzez zakup bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym” zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Miasta Gdyni
1156/19/VIII/R - powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu
1157/19/VIII/R - powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III” oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu
1158/19/VIII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Gra miejska: Duchy wentylacyjne”
1159/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni
1160/19/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
1161/19/VIII/R - zawarcia aneksu do umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chlebowej 19
1162/19/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego”
1163/19/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie przyznania dofinansowania akcji edukacyjnej „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
1164/19/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów
1165/19/VIII/M - udzielenia zgody na użycie herbu Miasta Gdyni w pamiątkowym medalu
1166/19/VIII/M - zmiany treści regulaminu Nagrody im. Profesora Romualda Szczęsnego, przyznawanej przez Prezydenta Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii, wykonanych na Politechnice Gdańskiej
1167/19/VIII/S - skierowania sprawy o rozwiązanie stowarzyszeń
1168/19/VIII/P - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie boksu garażowego numer 133 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Śląskiej 51 na działce nr 1548, obręb 0013 Działki Leśne
1169/19/VIII/P -   zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Gdyni
1170/19/VIII/S - przejścia z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do Urzędu Miasta Gdyni Działu Uzgodnień oraz Samodzielnego Referatu Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością
1171/19/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: " Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni"
1172/19/VIII/P - oddania w użytkowanie zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Tetmajera 65 oraz wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie
1173/19/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Laboratorium Innowacji Społecznych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.07.2019
Data udostępnienia informacji: 21.08.2019