z dnia 2019-07-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.07.2019 r. w sprawie:

1123/19/VIII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2019
1124/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
1125/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
1126/19/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego”
1127/19/VIII/U - projektu „Strażnicy energii”
1128/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1129/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1130/19/VIII/K - wystąpienia na drogę postępowania sądowego w sprawie o stwierdzenie nabycia praw do spadku (...)
1131/19/VIII/P - zawarcia porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych zakup sprzętu kwaterunkowego dla Policji
1132/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu w rejonie ul. Chylońskiej
1133/19/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Tu i teraz. Odłóż telefon – włącz relacje”
1134/19/VIII/O - refundacji wyjazdu uczennicy ze Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Gdyni na Konkurs Omis Gitar Fest w Chorwacji
1135/19/VIII/O - refundacji wyjazdu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni na Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wielkiej Ligi Czytelników do Katowic
1136/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Starochwaszczyńskiej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
1137/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Bazyliowej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
1138/19/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Filomatów w Gdyni
1139/19/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni
1140/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w rejonie ul. Rdestowej / Chwaszczyńskiej, przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony – 20 lat
1141/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z udziałem w prawie własności części gruntu
1142/19/VIII/P - wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 20, położonego przy ul. Warszawskiej 53 oraz ustalenia wykazu nieruchomości
1143/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz wnioskodawcy NSZZ Solidarność 80 Region Pomorski
1144/19/VIII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Pani Mirosławie Jezior, dyrektorowi jednostki budżetowej „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni” do reprezentowania interesów Gminy Gdynia we wszelkich sprawach dotyczących programu Erasmus +
1145/19/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2019 r.
1146/19/VIII/K - umorzenia zaległości pieniężnych z tytułu należności cywilnoprawnych na rzecz Gminy Miasta Gdynia
1147/19/VIII/U - powołania zespołu do spraw optymalizacji działań związanych z całorocznym oczyszczaniem dróg
1148/19/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa panu Andrzejowi Ryńskiemu zastępcy dyrektora jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni do spraw infrastruktury
1149/19/VIII/U - zawarcia aneksu do umowy na dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w związku udziałem w konkursie "Czyste powietrze Trójmiasta - edycja 2017"
1150/19/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowywania i rozpatrywania projektów rozstrzygnięć przez Prezydenta Miasta Gdyni z udziałem Kolegium Prezydenta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 16.07.2019
Data udostępnienia informacji: 18.07.2019