Z dnia 2019-07-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.07.2019 r. w sprawie:

1082/19/VIII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2019
1083/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
1084/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
1085/19/VIII/M - wykonania remontów 3 gminnych lokali mieszkalnych przy: 1. ul. Górnej 15/2A; 2. ul. Opata Hackiego 25/15; 3. ul. Zamenhofa 6/37
1086/19/VIII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert ogłoszonych w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2019 r
1087/19/VIII/U - wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy nr KB/657/UI/126-W/2016 z dnia 05.12.2016 r. (z późn. zm.) na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowokosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch kładek na rzece Kaczej w Gdyni w ciągu ulic Łęczyckiej oraz Radomskiej wraz z uregulowaniem i umocnieniem koryta cieku pomiędzy kładkami na odcinku 340 mb”, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Biurem Projektów i Doradztwa Technicznego „Hydroprojekt w Gdańsku” Spółka z o.o. w likwidacji
1088/19/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych: Fundacji „Mały Bohater” oraz Stowarzyszeniu Educational Che(lle)nge na realizację zadań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży
1089/19/VIII/O - przekazania środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni na realizację projektu „Gdynia Business Week 2019”
1090/19/VIII/P - ustalenia warunków wnioskami o udostępnienie terenów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 21 w kl. D budynku przy ul. Jana Dantyszka 4 oraz ustalenia wykazu nieruchomości
1091/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdyni ul.Pusta 7B, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
1092/19/VIII/R - podpisania aneksu do umowy (...) w sprawie najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Druskiennickiej 38
1093/19/VIII/P - ogłoszenia wykazu i ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni zabudowanych boksami garażowymi
1094/19/VIII/P - zmiany treści umowy dzierżawy nr PN/93/D/16 z dnia 22 marca 2017 roku dotyczącej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Świętopełka 59A
1095/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 29 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
1096/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
1097/19/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Parkowej, nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Gdyni
1098/19/VIII/R - zmieniające zarządzenie Nr 8536/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 października 2018r. w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2019 roku
1099/19/VIII/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie - rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2019r.
1100/19/VIII/M - wykonania przebudowy wraz z remontem gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Portowej 11/5

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 02.07.2019
Data udostępnienia informacji: 12.07.2019