Z dnia 2019-06-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.06.2019 r. w sprawie:

1034/19/VIII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2019
1035/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
1036/19/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży
1037/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1038/19/VIII/S - zmieniające zarządzenie nr 15/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni z dnia18 lipca 2000 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni
1039/19/VIII/M - usprawnień ruchu pojazdów transportu osób z niepełnosprawnością
1040/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Leszczynki 153 przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony – 3 lata
1041/19/VIII/M - wykonania remontów 6 gminnych lokali mieszkalnych przy: 1. ul. Gniewskiej 28A; 2. ul. Opata Hackiego 25; 3. ul. Opata Hackiego 29; 4. ul. Zamenhofa 7; 5. ul. Zamenhofa 9; 6. ul. Zamenhofa 13
1042/19/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców obszarów rewitalizowanych w latach 2019-2021
1043/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1044/19/VIII/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/77/PD/7-W/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją „Polihymnia”
1045/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicach Bydgoskiej i Śląskiej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
1046/19/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy z Domem Seniora Dworek sp. z o.o. w Dąbiu, ul. Miodowa 11 w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej „DWOREK” w Dąbiu, przy ul. Miodowej 11
1047/19/VIII/M - akceptacji treści regulaminu konkursu na film promujący gospodarkę morską, ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni
1048/19/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania pod nazwą „Zaczarowany ogród”
1049/19/VIII/O - sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu w sprawie wyrażenia zgody na realizację regionalnego programu polityki zdrowotnej o nazwie „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”
1050/19/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1051/19/VIII/R - przyznania dotacji na realizację zadania prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2019-2021
1052/19/VIII/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie udzielenia dofinansowania zadań realizowanych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „ Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019
1053/19/VIII/U - powołania zespołu projektowego ds. systemu zarządzania energetycznego budynków w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 18.06.2019
Data udostępnienia informacji: 08.07.2019