Z dnia 2019-06-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.06.2019 r. w sprawie:

974/19/VIII/R - powołania Zespołu ds. Rodzinnych Ogrodów Działkowych
975/19/VIII/M - ogłoszenia Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni
976/19/VIII/R - zmieniające zarządzenie nr 8536/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2019 roku
977/19/VIII/O - ogłoszenia naboru wniosków szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na realizację programów szkolnej profilaktyki uzależnień
978/19/VIII/O - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych na nauczycieli mianowanych w 2019 r.
979/19/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania związanego z wypoczynkiem dzieci i młodzieży
980/19/VIII/O - przyznania środków finansowych dla III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na refundację wyjazdu ucznia na światowe finały Odysei Umysłu
981/19/VIII/O - dofinansowania współorganizowanej przez XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni Ogólnopolskiej Konferencji „Szkoła z wiosenną edumocą”
982/19/VIII/U - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego panu Rafałowi Klajnertowi dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej
983/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
984/19/VIII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Legionów
985/19/VIII/P - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej
986/19/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2019 r.
987/19/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2019 r.
988/19/VIII/O - regulaminu konkursów na najlepszych absolwentów gdyńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych za wyniki w nauce
989/19/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni za rok 2018
990/19/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Emigracji w Gdyni za rok 2018
991/19/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni w Gdyni za rok 2018
992/19/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Gdyni za 2018 rok
993/19/VIII/K - wystąpienia na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawie o zwrot zryczałtowanych wydatków poniesionych w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia
994/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
995/19/VIII/K - wystąpienia na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawie o zwrot zryczałtowanych wydatków poniesionych w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia
996/19/VIII/P - wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania sądowego i egzekucyjnego dotyczącego nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej 93, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
997/19/VIII/P - wynajęcia na rzecz wnioskodawcy lokalu użytkowego położonego w Gdyni przy ul. Sienkiewicza 33
998/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Widnej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
999/19/VIII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/539/UI/110-W/2015 z dnia 25.08.2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji polegających na budowie dróg oraz parkingów rowerowych w ramach trasy R-10
1000/19/VIII/O - powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – sesja letnia i zimowa 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 06.06.2019
Data udostępnienia informacji: 27.06.2019