Z dnia 2019-05-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.05.2019 r. w sprawie:

932/19/VIII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2019
933/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
934/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
935/19/VIII/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Asystent społeczny osoby z niepełnosprawnością”
936/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
937/19/VIII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności lokalu mieszkalnego nr 14 klatka A wraz z pomieszczeniem przynależnym położonego przy ul. Uranowej 21 w Gdyni
938/19/VIII/M - zmiany składu Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo -Technologicznego w Gdyni
939/19/VIII/R - podpisania Aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego”
940/19/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenie zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem „Alter Ego” na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie schroniska wraz z wyżywieniem dla ok. 40 bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni”
941/19/VIII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej oraz wypłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie
942/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
943/19/VIII/K - wystąpienia na drogę postępowania sądowego w sprawie o stwierdzenie nabycia praw do spadku
944/19/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji budowy i przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Zapotocznej w ramach zadania pn.: „Budowa ulicy Zapotocznej w Gdyni wraz z budowa mostu drogowego w ciągu ul. Zapotocznej oraz umocnieniem koryta rzeki Kaczej w rejonie mostu na długości 60 mb”
945/19/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku w zakresie zmiany etapów robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni – odcinek witomiński”
946/19/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy sieci gazowej w ulicy Chwarznieńskiej i Hodowlanej
947/19/VIII/P - przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2019 – 2021
948/19/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 06/02/2019 z 7 lutego 2019 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Morskiej 93 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
949/19/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 5 z 26 marca 2019 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Zamenhofa 2 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
950/19/VIII/P - zawarcia porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie programu prewencyjnego Policji 2019 r.
951/19/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy z Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pod tytułem: „Street-Po-rada”
952/19/VIII/O - dofinansowania wyjazdu czterech drużyn gimnastyczno-tanecznych z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na Grand Prix Polski Cheerleaders w Plocku
953/19/VIII/O - dofinansowania wyjazdu zespołu „Discantus” z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej w Malborku
954/19/VIII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczniów na Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Projektów Społecznych „Zwolnieni z Teorii”
955/19/VIII/O - refundacji organizacji VI Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „English for Fun”
956/19/VIII/O - refundacji wyjazdu uczennicy ze Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Gdyni na III Międzynarodowy Konkurs Oskara Roedinga w Celje w Słowenii
957/19/VIII/O - refundacji wyjazdu ucznia z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na XXVII Festiwal Europejski Odysei Umysłu do Petrovskoya
958/19/VIII/M - wykonania remontów 3 gminnych lokali mieszkalnych przy: 1. ul. Morskiej 91; 2. ul. Morskiej 91; 3. ul. Wejherowskiej 24
959/19/VIII/S - zatwierdzenia wyników przetargu ofertowego na najem pomieszczenia w holu głównym budynku UMG z przeznaczeniem na kiosk
960/19/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Powstania Wielkopolskiego
961/19/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni, przy ul. Gorczycowej
962/19/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni, przy ul. Gorczycowej
963/19/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni, przy ul. Bydgoskiej
964/19/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni, przy ul. Bydgoskiej
965/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV/Wzgórze Św. Maksymiliana przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 01 maja 2020 roku
966/19/VIII/M - przedłożenia wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „30+ na start (II)”
967/19/VIII/O - zmiany zarządzenia nr 913/19/VIII/O w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
968/19/VIII/O - zawarcia aneksu do umowy z Fundacją Zmian Społecznych „Kreatywni” w Gdyni na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: „Street-Po-rada”
969/19/VIII/O - zawarcia aneksu do umowy z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: „Wielokierunkowa Pomoc Osobom Uzależnionym od Alkoholu i ich rodzin mieszkających w Gdyni”
970/19/VIII/O - zawarcia aneksu do umowy w sprawie przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w 2019 r.
971/19/VIII/O - awarcia aneksu do umowy w sprawie przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 28.05.2019
Data udostępnienia informacji: 25.06.2019