Z dnia 2019-05-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.05.2019 r. w sprawie:

867/19/VIII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2019
868/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
869/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
870/19/VIII/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów ze szkoły w Bargnano
871/19/VIII/O - dofinansowania organizacji II Pomorskiego Konkursu Odzieżowego „ Projekt i wykonanie ubioru z nietypowych surowców” realizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
872/19/VIII/O - dofinansowania wyjazdu dwóch uczniów ze Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Gdyni na Letni Kurs Muzyczny do USA
873/19/VIII/P - wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 11, położonego przy ul. Woj. Wachowiaka 9A-9C kl. 9C oraz ustalenia wykazu nieruchomości
874/19/VIII/P - wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 16A, położonego przy ul. Morskiej 97 oraz ustalenia wykazu nieruchomości
875/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żarnowieckiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
876/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
877/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
878/19/VIII/P - sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule zarządzenia nr 808/19/VIII/P w sprawie zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej położonej przy ul. Świętokrzyskiej
879/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy S. Ramułta 176-184/Morska przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
880/19/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie schroniska wraz z wyżywieniem dla ok. 40 bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni”
881/19/VIII/S - ustalenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie „Gdynia w kwiatach 2019”
882/19/VIII/P - zawarcia umowy z firmą wystawiającą się na stoisku gdyńskim w trakcie imprezy „Kieler Woche”
883/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Armii Krajowej przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony 3 lata
884/19/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni, przy ul. Morskiej
885/19/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni, przy ul. Zwierzynieckiej
886/19/VIII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej
887/19/VIII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ulicy Orląt Lwowskich i Mikołaja Kopernika
888/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Janiny Porazińskiej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
889/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Dembińskiego 65B przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
890/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kuśnierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
891/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Sambora 3 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
892/19/VIII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 170F
893/19/VIII/M - zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
894/19/VIII/S - upoważnienia zastępcy naczelnika Wydziału Środowiska
895/19/VIII/U - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację wydarzenia pn. „Targi Pracy 2019”
896/19/VIII/M - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji pozakonkursowego Projektu pn. „30+ na start (II)”
897/19/VIII/O - dofinansowania udziału uczniów z Zespołu Szkół Administracyjno- Ekonomicznych w Ogólnopolskich Targach Firm Symulacyjnych w Zamościu
898/19/VIII/O - refundacji organizacji Wojewódzkich Zawodów Modeli Halowych F1N
899/19/VIII/U - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wielki Kack przedsięwzięć remontowych
900/19/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
901/19/VIII/R - udzielenia pożyczki organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego
902/19/VIII/R - zmiany zarządzenia nr 7429/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 14.05.2019
Data udostępnienia informacji: 21.06.2019