Z dnia 2019-04-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.04.2019 r. w sprawie:

788/19/VIII/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców obszarów rewitalizowanych w latach 2019-2021
789/19/VIII/P - ustalenia wykazu oraz warunków oddania na rzecz Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Wincentego Pola 14
790/19/VIII/P - rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Bałtyk” umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w rejonie ulicy Warszawskiej i Pomorskiej
791/19/VIII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2019
792/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
793/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
794/19/VIII/U - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno–informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 01.05.2019 roku do 31.12.2021 roku”
795/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Amona, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
796/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Krokowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
797/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
798/19/VIII/U - uchylenia zarządzenia nr 11181/09/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie współpracy Urzędu Miasta Gdyni z radami dzielnic Miasta Gdyni oraz przyjęcia nowej treści zasad współpracy Urzędu Miasta Gdyni z radami dzielnic Miasta Gdyni
799/19/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Pierwszy etap 19 Ogólnopolskiego Konkursu Twórczego Używania Umysłu Wyspa Zagadek 2019”
800/19/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 6 Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Rolniczej 16 w Gdynia w sprawie zaciągnięcia kredytu
801/19/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "GAMA – Gdyńska Animacja Międzysektorowej Aktywności podmiotów w obszarze bezdomności"
802/19/VIII/M - powołania Komisji Oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji pozakonkursowego Projektu pn. „30+ na start (II)”
803/19/VIII/R - zmiany zarządzenia nr 5759/17/VII/R z dnia 14 lutego 2017 r. Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie warunków realizacji projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego” (Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”) realizowanego w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla rejonu ulic Zamenhofa i Opata Hackiego
804/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Parkowej
805/19/VIII/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni
806/19/VIII/S - wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.
807/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
808/19/VIII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej położonej przy ul. Świętokrzyskiej
809/19/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego
810/19/VIII/R - wyboru Partnera do realizacji projektu partnerskiego pt. Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.1: Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT)
811/19/VIII/R - przyjęcia regulaminu akcji edukacyjnej pod nazwą „Akcja O-ksywie – Sprzątamy To: II edycja”, w ramach realizacji konkursu „Przyjazna dzielnica” z 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.04.2019
Data udostępnienia informacji: 11.06.2019