Z dnia 2019-04-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.04.2019 r. w sprawie:

753/19/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
754/19/VIII/U - uchylające zarządzenie w sprawie oddania w używanie lokalu dla Rady dzielnicy Witomino – Radiostacja
755/19/VIII/S - przeprowadzenia przetargu ofertowego na najem pomieszczenia w holu głównym budynku UMG z przeznaczeniem na kiosk
756/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 62/83 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
757/19/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Gen Maczka w Gdyni
758/19/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Warszawskiej 76-78 w Gdyni
759/19/VIII/P - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie boksu garażowego numer 7 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Śląskiej 51 na działce nr 1544, obręb 0013 Działki Leśne
760/19/VIII/P - ustalenia ceny garażu numer 1 przy ul. Świętojańskiej 139 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem udziału w gruncie gminnym we współużytkowanie wieczyste
761/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu – rejon ul. kmdr. Sakowicza
762/19/VIII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych
763/19/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej w Gdyni
764/19/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Augustyna Necla w Gdyni
765/19/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Batorego w Gdyni
766/19/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Filomatów w Gdyni
767/19/VIII/P - wyznaczenia terminu składania wniosków na udzielenie dotacji państwowej instytucji kultury na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
768/19/VIII/O - powołania komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni
769/19/VIII/O - powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 59 w Gdyni
770/19/VIII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni do Aguadulce
771/19/VIII/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów ze szkoły w Karlskronie
772/19/VIII/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów ze szkoły w Trokach
773/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
774/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
775/19/VIII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy z dnia 19.12.2006 roku zawartej z ADAPA Fundacją na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
776/19/VIII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr KB/40/MOPS/2004 z dnia 19.10.2004 roku zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
777/19/VIII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr 49/MOPS/2004 z dnia 07.12.2004 roku zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
778/19/VIII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr SOO/1255/01/PB z dnia 31.12.2001 roku zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
779/19/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert dla podmiotów leczniczych na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa
780/19/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni”
781/19/VIII/P - zawarcia umów dotyczących dotacji udzielonych przez Radę Miasta Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
782/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Chwarznieńskiej/Nauczycielskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
783/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Krośnieńskiej na rzecz Energa Operator S.A. Odział w Gdańsku
784/19/VIII/R - powołania Komisji do oceny wniosku organizacji pozarządowej o udzielenie pożyczki z przeznaczeniem na realizację zadania w sferze pożytku publicznego
785/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy A. Abrahama 72 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
786/19/VIII/M - wykonania remontów 8 gminnych lokali mieszkalnych przy: 1. ul. Chrzanowskiego 10C; 2. ul. Okrzei 22A; 3. ul. Opata Hackiego 23; 4. ul. Opata Hackiego 23; 5. ul. Opata Hackiego 27; 6. ul. Opata Hackiego 27; 7. ul. Orzeszkowej 9; 8. ul. Warszawskiej 80
787/19/VIII/M - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 16.04.2019
Data udostępnienia informacji: 11.06.2019