Z dnia 2019-04-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.04.2019 r. w sprawie:

710/19/VIII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2019
711/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
712/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
713/19/VIII/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2019 r.
714/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
715/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Sambora 1A przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców
716/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Komandorskiej 17-19 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
717/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Malinowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
718/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wiejskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
719/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Kołłątaja przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
720/19/VIII/P - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta w celu zwrócenia osobie fizycznej nienależnie pobranego świadczenia z tytułu zajęcia pasa drogowego
721/19/VIII/O - dofinansowania wyjazdu gdyńskich harcerzy na 24 Światowy Zlot Skautów Jamboree w Stanach Zjednoczonych
722/19/VIII/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów ze szkoły w Casalmaggiore w ramach współpracy międzynarodowej z Zespołem Sportowych Szkół Ogólnokształcących
723/19/VIII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni do Maarsen
724/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
725/19/VIII/O - przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego” do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
726/19/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Asystent społeczny osoby z niepełnosprawnością
727/19/VIII/P - udzielenia dotacji Muzeum Miasta Gdyni
728/19/VIII/M - powołania Zespołu do przygotowania Strategii Rozwoju Zielonych Dachów w Gdyni
729/19/VIII/M - nieodpłatnego przekazania ławek parkowych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni, będącej gminną jednostką organizacyjną
730/19/VIII/M - nieodpłatnego przekazania ławek parkowych na rzecz Zespołu Szkół Ekologiczno- Transportowych, będącego gminną jednostką organizacyjną
731/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Hutniczej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
732/19/VIII/P - rozwiązania za porozumieniem stron umowy dzierżawy z dnia 30.01.2018 roku zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a osobą fizyczną oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Witomińskiej 72 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz osoby fizycznej
733/19/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
734/19/VIII/O - rozstrzygnięcia otwartego wybór naboru Partnera do współrealizacji projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”
735/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, w rejonie numeru adresowego „11CE”, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych działek sąsiednich
736/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Logistycznej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
737/19/VIII/P - stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni
738/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żwirowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
739/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Św. Mikołaja przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
740/19/VIII/R - przyjęcia Regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym
741/19/VIII/R - wyrażenia zgody na podpisanie ugody dotyczącej wykonania umowy na pobór i analizę prób popiołów z indywidualnych pieców do ogrzewania budynków na terenie Gdyni
742/19/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie schroniska wraz z wyżywieniem dla ok. 40 bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni”
743/19/VIII/P - ustalenia warunków sprzedaży ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu nr 22 kl. 13 oraz pomieszczenia gospodarczego przyłączonego do lokalu nr 12 kl. 11 położonych w Gdyni przy ul. Augustyna Necla 11-13
744/19/VIII/P - zmiany regulaminu konkursu „Washington Business Week 2019” przyjętego zarządzeniem nr 598/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.03.2019 r.
745/19/VIII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kościelnej
746/19/VIII/M - zgłoszenia Pana Bogusława Stasiaka do objęcia funkcji członka Rady Nadzorczej w Porcie Lotniczym Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
747/19/VIII/R - zmiany zarządzenia nr 8314/18/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przekazania do korzystania jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdyni, pustostanu budynku użytkowego przy ul. Chylońskiej 237, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
748/19/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Wzmacnianie współpracy podmiotów lokalnych w obszarze bezdomności w Gdyni"
749/19/VIII/M - udzielenia upoważnienia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni do wydawania zaświadczeń, postanowień i oświadczania za zgodność odpisów dokumentów z oryginałem
750/19/VIII/M - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
751/19/VIII/M - akceptacji treści deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Batory Gdynia Sp. z o.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 09.04.2019
Data udostępnienia informacji: 15.04.2019