Z dnia 2019-03-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.03.2019 r. w sprawie:

597/19/VIII/O - ustalenia odpłatności za kształcenie uczniów spoza Gminy Gdynia w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz podpisania porozumień w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu
598/19/VIII/P - wyrażenia zgody na ogłoszenie konkursu „Washington Business Week 2019” adresowanego do uczniów gdyńskich szkół ponadpodstawowych
599/19/VIII/P - koordynacji zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej Miasta Gdyni w 2019 r.
600/19/VIII/U - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pt. „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno– informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 01.05.2019 roku do 31.12.2021 roku”
601/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
602/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
603/19/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
604/19/VIII/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni
605/19/VIII/S - uruchomienia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2019
606/19/VIII/P - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
607/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Skwerze Kościuszki - Al. Jana Pawła II
608/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej „68”, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
609/19/VIII/P - zawarcia aneksu do umowy dzierżawy PNL NR 14/2016 dot. nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia wydzierżawionej Przychodni Orłowo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Wrocławska 54
610/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz wnioskodawcy Stowarzyszenia Traffic Design
611/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. L. Cylkowskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
612/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
613/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 141 - 145, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
614/19/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców obszarów rewitalizowanych w latach 2019-2021
615/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
616/19/VIII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów z VI Liceum Ogólnokształcącego do St. Junien w ramach współpracy międzynarodowej
617/19/VIII/R - ogłoszenia otwartego naboru ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu partnerskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.1: Rozwój usług społecznych - Mechanizm ZIT)
618/19/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gdyni, dotyczącego ustalenia wysokości kary umownej za niewłaściwe wykonywanie przez Remondis Sp. z o.o. umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
619/19/VIII/P - wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu miasta na rok 2019 środków na wykup od Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” nakładów poniesionych na nieruchomości gminnej, położonej przy ulicy Buraczanej 5
620/19/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom fizycznym prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Koperkowej
621/19/VIII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Karwiny przedsięwzięć inwestycyjnych
622/19/VIII/R - zmiany zarządzenia nr 7429/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji
623/19/VIII/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni w kolekcji odzieżowej inspirowanej Gdynią
624/19/VIII/U - uruchomienia środków pochodzących z umowy na dotację pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdański w związku z realizacją projektu „Czyste powietrze Pomorza - Gdynia 2016r”
625/19/VIII/U - uruchomienia środków pochodzących z umowy na dotację pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w związku z realizacją projektu „Czyste powietrze Trójmiasta - Gdynia 2017r”
626/19/VIII/M - zmiany treści regulaminu Nagrody im. Profesora Romualda Szczęsnego, przyznawanej przez Prezydenta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii, wykonanych na Politechnice Gdańskiej
627/19/VIII/R - korzystania z powierzchni Przystani Lipowa 15 przez jednostki budżetowe Gminy Miasta Gdyni
628/19/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji budowy sieci wodociągowych i renowacji kanałów sanitarnych w ramach zadania pn.: „Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia-Karwiny”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 19.03.2019
Data udostępnienia informacji: 15.04.2019