Z dnia 2019-03-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.03.2019 r. w sprawie:

548/19/VIII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2019
549/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
550/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
551/19/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pod nazwą: „Klub terapii zajęciowej” – Ja też chcę być aktywny
552/19/VIII/R - ustanowienia zasad udzielania dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
553/19/VIII/R - ustanowienia Zasad udzielania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019
554/19/VIII/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe
555/19/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni do dokonywania przeniesień planowanych wydatków ze środków Funduszu Pracy pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
556/19/VIII/O - ogłoszenia otwartego naboru Partnera do współrealizacji projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego” na terenie Gminy Miasta Gdyn
557/19/VIII/O - przyznania środków finansowych dla Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na dofinansowanie kosztów organizacji gali finałowej Samorządowego Konkursu Nastolatków ,,Ośmiu Wspaniałych"
558/19/VIII/O - ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie nauki programowania dzieci w wieku przedszkolnym
559/19/VIII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów ze szkoły w Maarssen w ramach współpracy międzynarodowej ze Szkołą Podstawową nr 40 w Gdyni
560/19/VIII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów ze szkoły w Jyväskylä oraz kosztów wyjazdu do Jyväskylä uczniów i opiekunów ze Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdyni w ramach współpracy międzynarodowej
561/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hutniczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
562/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Swarzewskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
563/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
564/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Janowskiej/Chmielnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
565/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Szafranowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
566/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kuśnierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 10 lat
567/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żarnowieckiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
568/19/VIII/P - zawarcia aneksu do umowy dzierżawy PNL NR 11/2016 dot. nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia wydzierżawionej Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej „Działki Leśne” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Warszawska 34/36
569/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Redłowskiej 28a, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
570/19/VIII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności - ul. Puckiej 120
571/19/VIII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności –ul. Hutnicza18A
572/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Henryka Sienkiewicza
573/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Kaczewska 4A, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
574/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Malczewskiego 31G, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich
575/19/VIII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 170C
576/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Płk. Dąbka 80, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
577/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
578/19/VIII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę drogi publicznej
579/19/VIII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych
580/19/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni przy ul. Spacerowej
581/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa 164 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 31 lipca 2019 roku na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
582/19/VIII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chwarzno - Wiczlino przedsięwzięć inwestycyjnych
583/19/VIII/U - zawarcia aneksów do umów na dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w związku udziałem w konkursach „Czyste powietrze Pomorza- edycja 2015” i „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2016”
584/19/VIII/R - odwołania członka Gdyńskiej Rady do spraw Seniorów
585/19/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt
586/19/VIII/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia działających na terenie miasta Gdyni.
587/19/VIII/M - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni do wydawania cudzoziemcom zezwolenia i przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową
588/19/VIII/M - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni do wydawania zaświadczeń, postanowień i poświadczania za zgodność odpisów dokumentów z oryginałem
589/19/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawdzania tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej
590/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Śliskiej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
591/19/VIII/M - rozpatrzenia wniosków złożonych do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni
592/19/VIII/R - zmieniające zarządzenie nr 8536/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2019 roku
593/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Leona Staniszewskiego na rzecz Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku
594/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych położonych w Gdyni przy skrzyżowaniu ul. Powstania Wielkopolskiego z ul. Lucjana Cylkowskiego na rzecz Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku
595/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych położonych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 138 na rzecz Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 13.03.2019
Data udostępnienia informacji: 15.04.2019