Z dnia 2019-02-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.02.2019 r. w sprawie:

460/19/VIII/P - przekazania do korzystania miejskiej jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdyni lokalu użytkowego przy ul. Warszawskiej 47, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
461/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych pomiędzy ulicami Bosmańską, Aragońską i Algierską przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
462/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 9 Kl. E położonego przy ul. Turkusowej 9 oraz przeniesienia własności tego lokalu na rzecz Gminy Miasta Gdyni
463/19/VIII/R - udzielenia upoważnienia pracownikom Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni do wydawania zaświadczeń i postanowień oraz poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów
464/19/VIII/P - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (ul. Spokojna)
465/19/VIII/S - organizacji przewozu osób niepełnosprawnych w związku z wyborami do rad dzielnic miasta Gdyni zarządzonymi na dzień 31 marca 2019 r.
466/19/VIII/S - zryczałtowanych diet, przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do rad dzielnic miasta Gdyni
467/19/VIII/P - przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy strażnicy JRG KM PSP w Gdyni w 2019 r.
468/19/VIII/R - wprowadzenia „Standardu gromadzenia danych na potrzeby monitorowania i sprawozdawczości Gdyńskiego Programu Senioralnego”
469/19/VIII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Orłowo przedsięwzięcia remontowego na rok 2019
470/19/VIII/R - zmieniające zarządzenie nr 8536/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2019 roku
471/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Gdyńskiego Centrum Zdrowia ds. administracyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020”
472/19/VIII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży”
473/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wejherowskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
474/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Kapitańskiej 16-18 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
475/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy
476/19/VIII/P - wyznaczenia terminu składania wniosków na udzielenie dotacji państwowej instytucji kultury
477/19/VIII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów z VI Liceum Ogólnokształcącego do Oberasbach w ramach współpracy międzynarodowej
478/19/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty złożone w otwartym naborze Partnera projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
479/19/VIII/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Pawia 31 w 2019 roku
480/19/VIII/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Gdyni
481/19/VIII/R - udzielenia pełnomocnictwa Wiceprezydentowi Miasta Gdynia do podpisania umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na dotację na realizację zadania w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Laboratorium Innowacji Społecznych do podpisywania pozostałych dokumentów w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” oraz wskazania Laboratorium Innowacji Społecznych jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni odpowiedzialniej w imieniu Gminy Miasta Gdynia za realizację projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab Gdynia”
482/19/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa pani Ewie Andziulewicz dyrektorowi powiatowej jednostki organizacyjnej Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 19.02.2019
Data udostępnienia informacji: 15.04.2019