Z dnia 2019-02-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.02.2019 r. w sprawie:

406/19/VIII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów z gimnazjum w Oberasbach w ramach współpracy międzynarodowej z VI Liceum Ogólnokształcącym
407/19/VIII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów ze szkoły z Hamburga oraz kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 do Hamburga w ramach współpracy międzynarodowej
408/19/VIII/O - dofinansowania projektu społecznego JOB SHOW realizowanego w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”
409/19/VIII/P - podpisania umowy nr 1/FB/2019 dotyczącej dotacji celowej dla KM PSP w Gdyni w 2019 roku
410/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Platynowej 1 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
411/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Zygmunta Augusta/III
412/19/VIII/O - ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży”
413/19/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Półkolonie zimowe ”
414/19/VIII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów ze szkoły partnerskiej w Piikkio oraz kosztów wyjazdu do Piikkio uczniów i opiekunów z XVII Licem Ogólnokształcącego w ramach współpracy międzynarodowej
415/19/VIII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów ze szkoły w Hayange w ramach współpracy międzynarodowej z Zespołem Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
416/19/VIII/O - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przyznaniu dofinansowania w ramach projektu Lokalny Animator Sportu z Fundacją Orły Sportu z siedzibą w Pucku
417/19/VIII/P - sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do zarządzenia nr 327/2019/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.01.2019 r. zatwierdzającego treść protokołu uzgodnień dotyczącego przekazania na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jana z Kolna
418/19/VIII/P - zatwierdzenia treści protokołu uzgodnień dot. przekazania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Ikara
419/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Nowogrodzkiej 34 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
420/19/VIII/P - zawarcia ugody z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
421/19/VIII/P - Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
422/19/VIII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów z liceum w Aguadulce w Hiszpanii w ramach współpracy międzynarodowej z Zespołem Szkół Ogólnokształcącym nr 5
423/19/VIII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 do Getyngi oraz kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów z Getyngi w ramach współpracy międzynarodowej
424/19/VIII/M - zawarcia porozumienia dotyczącego ekspozycji sprzętu podróżniczego w związku z organizacją 21. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów
425/19/VIII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/2/PD/1-W/2019
426/19/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
427/19/VIII/S - powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Dzielnic
428/19/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Aktywności Obywatelskiej
429/19/VIII/R - przekazania lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Chrzanowskiego 14 w Gdyni
430/19/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich
431/19/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku określającego zasady współpracy przy budowie sieci SN/nn wraz ze stacją transformatorową oraz ZK w ul. Wiczlińskiej w Gdyni
432/19/VIII/R - przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa ul. Płk. Dąbka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kwiatkowskiego w Gdyni” ze środków budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej na rok 2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 05.02.2019
Data udostępnienia informacji: 26.02.2019