Z dnia 2019-01-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.01.2019 r. w sprawie:

357/19/VIII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2019
358/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
359/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
360/19/VIII/U - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni” w 2019 roku
361/19/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowywania i rozpatrywania projektów rozstrzygnięć przez Prezydenta Miasta Gdyni z udziałem Kolegium Prezydenta
362/19/VIII/P - zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Emigracji w Gdyni
363/19/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Gdańsk z siedzibą w Gdyni określającego zasady wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia z nieruchomości dla zadania pn.: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni”
364/19/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 11/2018 Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Szczecińskiej 26 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego
365/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Zdrowia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020”
366/19/VIII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020”
367/19/VIII/O - dofinansowania organizacji XIV Otwartego Konkursu Fryzjerstwa Artystycznego, którego współorganizatorem jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
368/19/VIII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych do Nowego Targu
369/19/VIII/O - refundacji kosztów wyjazdu nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni do Warszawy na finał Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników
370/19/VIII/O - dofinansowania organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Zawodów Okręgowych XLV Olimpiady Geograficznej
371/19/VIII/O - ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
372/19/VIII/O - przyznania środków finansowych na organizację zajęć podczas ferii zimowych w 2019 r.
373/19/VIII/O - zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów
374/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
375/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
376/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
377/19/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni, przy ul. Łużyckiej
378/19/VIII/R - podpisania porozumienia z Gminą Miasta Sopot dotyczącego pokrywania przez Gminę Miasta Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańców Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się na terenie Gminy Miasta Gdyni
379/19/VIII/R - podpisania porozumienia z Gminą Miasta Sopot dotyczącego kierowania mieszkańców Gdyni do środowiskowych domów samopomocy zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Sopotu oraz zasad i wysokości ponoszenia wydatków z tego tytułu przez Gminę Miasta Gdyni
380/19/VIII/R - podpisania porozumienia z Gminą Miasta Gdańsk dotyczącego pokrywania przez Gminę Miasta Gdyni kosztów rehabilitacji mieszkańca Gdyni w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się na terenie Gminy Miasta Gdańska
381/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Zdrowia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją konkursu na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka
382/19/VIII/O - ogłoszenia otwartego naboru Partnera do współrealizacji projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”
383/19/VIII/M - nieodpłatnego przekazania stołów do gier (piłkarzyki, ping-pong) na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, będącego gminną jednostką organizacyjną
384/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz organizacji pożytku publicznego
385/19/VIII/P - przekazania do korzystania miejskiej jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdyni części budynku użytkowego przy ul. Opata Hackiego 33, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
386/19/VIII/M - przekazania drewna na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
387/19/VIII/O - dofinansowania kosztów organizacji autorskiego programu „Jedynka Dzieciom” organizowanego przez I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
388/19/VIII/M - wykonania remontów 3 gminnych lokali mieszkalnych przy: 1. ul. Chwarznieńskiej 6; 2. ul. Komandorskiej 48; 3. ul. ul. Zamenhofa 6
389/19/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego w postaci współorganizacji Oksywskiego Festiwalu Filmowego w ramach III edycji konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna Dzielnica”
390/19/VIII/M - przejęcia lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Szczecińskiej 23 w Gdyni w zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Gdyni
391/19/VIII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
392/19/VIII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
393/19/VIII/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja”
394/19/VIII/O - dofinansowania organizacji projektu społecznego „ Przerzedzając mgły Katynia” realizowanego w ramach ogólnopolskiej olimpiady „ Zwolnieni z teorii”
395/19/VIII/O - dofinansowania kosztów organizacji konferencji Tricity Model United Nations
396/19/VIII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu wicedyrektora Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych do Granady na spotkanie „Erasmus+ Granada Project Presentation Meeting”
397/19/VIII/R - zmieniające zarządzenie nr 8536/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2019 roku
398/19/VIII/M - przyjęcia treści umowy z Partnerem Konkursu „Gdyński Biznesplan 2019”
399/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Chwarznieńskiej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
400/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu – rejon ul. Północnej
401/19/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców obszarów rewitalizowanych w latach 2019-2021
402/19/VIII/R - przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego
403/19/VIII/P - ustalenia składu Kapituły Nagrody Artystycznej Prezydenta Gdyni Galion Gdyński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 29.01.2019
Data udostępnienia informacji: 26.02.2019